Graffiti

Toelichting

Kees Snoek in E. du Perron, Het leven van een smalle mens:

Toen hij Het land van herkomst eindelijk had voltooid, liet hij de teugels vieren en concentreerde zich voorlopig op werk op de korte baan. Zo legde hij zich toe op het genre van persoonlijke notities, in de trant van zijn bijdragen aan de panopticumrubriek van Forum. Deze notities varieerden van dagboekbladen tot anekdotes en aforismen met een morele inslag. Vestdijk kwalificeerde ze als ‘naakte voorstadia van literatuur, deze anecdotes, miniatuurkritieken en -beschouwingen en ultramicroscopische doorlichtingen van tijdgenooten’. Du Perron zelf noemde ze ‘blocnotes klein formaat’. Ze fungeerden als uitlaatklep, maar tevens was hij door publicatie ervan in tijdschriften verzekerd van een geregeld honorarium, dat ook zijn ex-vrouw Simone en zoon Gille ten goede kon komen. De blocnotes verschenen vanaf november 1934 in Forum en daarna van januari 1936 tot in 1938 in Groot-Nederland. Een aantal werd gebundeld in de uitgaven Blocnote klein formaat en Graffiti, die in 1936 het licht zagen.

Multatuli’s Ideën zijn een verwant genre, maar Du Perrons blocnotes staan meer in een buitenlandse traditie: die van Gide’s intellectuele dagboek, Samuel Butlers Note-Books en de maximes van achttiende-eeuwse moralisten als Chamfort en Vauvenargues en hun zeventiendeeeuwse voorganger La Rochefoucauld. Ter Braak meende dat Du Perron ‘onder de Nederlandse schrijvers degene [was] die het meest ontkomt aan de acoustiek van de zaal, waarvoor toch ook hij in laatste instantie schrijft’. Ook een anonieme recensent in de NRC legde er de nadruk op, hoezeer deze notities indruisten tegen de Nederlandse sfeer: ‘Een natuurlijk en agressief gebrek aan eerbied voor de conventie en heilige huisjes van die sfeer maakte hem gehaat bij vele weldenkende kortzichtigen, die zich onbehagelijk verkouden voelden worden in den frisschen wind, dien over de deftige beslotenheid der Hollandsche “high-brows” en snobs blies.’

naar hele biografie


Uit Batten/Stols:

1936
45. GRAFFITI (Blocnote Klein Formaat) door E. du Perron. D.V.B. Chamoiskleurig omslag in bruin bedrukt: Graffiti door E. du Perron. D.V.B. Dit is Schrift 10 van Jaargang 13 der Vrije Bladen. October 1936. (Rozenbeek en Venemans Uitg. Bedrijf N.V., Hilversum). 32 blz.
15,5 x 23 ,5. Bevat dagboekbladen van 1935-1936. 

Deze uitgave ging in 1937 over aan H. P. Leopold's Uitg. Mij. 's Gravenhage en in 1941 aan A. A. M. Stols, 's Gravenhage. 

N.B. In de nalatenschap werd een door E. du Perron herziene tekst gevonden van Blocnote Klein Formaat en Graffiti, uitgebreid met ongebundelde artikelen van denzelfden aard in Groot-Nederland enz., bestemd voor den herdruk in de Verzamelde Werken onder den titel In deze grootse Tijd, die in 1946 verscheen.
Zie no. 44 en 55 en blz. 58-59


naar hele bibliografie


Aantekeningen:

De eerste druk van Graffiti is de enige afzonderlijke. De tekst werd herzien en – tezamen met ander kritisch / essayistisch proza – opgenomen onder de titel 'Blocnote klein formaat' in de postuum uitgegeven bundel In deze grootse tijd (Den Haag, Stols, 1946). Dit is opgenomen in deel 5 van het Verzameld werk (Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1956; p. 47 e.v.).