E. du Perron
aan
Patah

Tjitjoeroeg, 15 januari 1937

Tjitjoeroeg, 15 Jan. '37.

Beste Patah,

Dank voor al het gezondene! Ik heb het ijverig doorgewerkt,7831 op de Ardjoenå Sasrå Baoe na, die wel wat copieus is; bovendien is het niet prettig dat deze tekst er een is van 1830 naar een oudere Kawitekst, die volgens Palmer v/d Broek van Jodisjwara zelf is. Hij zegt dat er een vertaling van een kortere (oudere) tekst voorkomt in Indisch Magazijn, 1e twaalftal, 1e deel (bizij 300); maar misschien is dat erge snert.7832

Ik ben van plan Maandag of Dinsdag a.s. op Batavia te komen; ik breng dan alle geleende boeken mee en zou graag ervoor in de plaats hebben:

1. 7833*Lévy-Bruhl, La Mentalité primitive
2. Freud, Totem und Tabu.
3. Soendasche Schetsen van Pleyte.
4. Wawatjan Soelandjana (van Pleyte, indien er een vertaling of bewerking of résumé bij is).7834
5. Badak Pamalang (als daar een vertaling van bestaat).7835

Verder wou ik allerlei boeken komen nakijken, omdat ik ervan profiteeren moet, àls ik op Batavia ben en in de Bibliotheek werken kan. Ik moet altijd veel te gauw weer terug. Ook Kats, Javaansch Tooneel wou ik graag inzien.

Tot spoedig dus. Hartelijke groeten van je

EdP.

Die koloniale literatuur zal ik dan ook zelf wel nakijken, als je het papiertje maar meebrengt.

Bijlage!

B.P.,

Een ander werkje, dat ik tusschen de bedrijven door entameer, is onze koloniale bellettrie (een oude hobby van me). Ik ben van plan om allerlei boeken op dit gebied, die het Bat. Gen. nog niet heeft en die mij in handen komen - uit 2e h.-winkels en zoo, - aan het Gen. aan te bieden. Wil je beginnen te zien wàt er op de Bibl. aanwezig is van ommestaande lijst? wat je van Daum (Maurits) hebt, weet ik; daar ontbreekt nog maar één boek van: Hoe hij Raad van Indië werd. (De heer Nieuwenhuys en ik zullen hiernaar zoeken.) Stuur mij dit papier gewoon terug, met erop aangestreept wat er wel en wat er niet is. Als er andere werken zijn van de door mij genoemde auteurs, schrijf die er dan even bij (vooral van Hoëvell, Brumund, Annie Foore en Creusesol.) Dank!

EdP.

Zijn de Herinneringen van den ex-regent Djajadiningrat in de Bibliotheek? Ik kreeg er een prospectus van, maar is het boek zelf al uit? Zoo ja, dan zou ik het over eenigen tijd willen lezen.

7836N.B. Dit papiertje was al oud; ik stuur het maar in dezelfde enveloppe. Er is heelemaal geen haast bij!

Van Hoëvell, Uit het Indische Leven (?).

Brumund, Indiana (hierin: De Dochter van den Bekel? of in een ander boek?)

Creusesol, In en Om Soeka Sepi.

Ruzius, Heilig Indië.

Bas Veth, Het Leven in Nederl. Indië.

Augusta de Wit, Natuur en Menschen in Indië.

-, Orpheus in de Desa.

-, De Wake bij de Brug.

-, De Godin die Wacht.

J.J.B. Ostmeyer, Karjani, de Loerah van Tjibodas.

7837Annie Foore, Bogoriana.

W.A. van Rees, Herinneringen uit de Loopbaan van een Indisch Officier.

-, Vermeulen Krieger.

-, Toontje Poland.

E.F.E. Douwes Dekker, Het Boek van Siman den Javaan.

Victor Ido (Hans van de Wall), De Paupers.

Kartini, Door Duisternis tot Licht.

W.A. van Rees, De Bandjermassinsche Krijg.

7831DP las blijkens zijn ‘Lectuurlijst 1937’ (zie Bw TB-DP 4, p. 430) behalve Javaansche sagen: Ardjoena Wiwaha, Smaradahana, Tjalon Arang, Rangga Lawè, Kidoeng Soenda, Damar Woelan, Njai Soemoer Bandoeng - Tjioeng Wanara - Loetoeng Kasaroeng, Raden Moending Laja di Koesoema, Bharata Yuddha en Bråtå Joedå, en Raden Pandji. Van het nieuwe lijstje las hij tenslotte ook Soelandjana.
7832Van de kawi-tekst (= Oudjavaans) Ardjoenå - Såsrå - Baoe bestaat volgens Palmer van den Broek een modern Javaanse bewerking door M. Ng. Jåsådi-poera I, zijn naamgenoot en opvolger M. Ng. Jåså-di-poera II hernam dit werk in 1810. DP las blijkens zijn ‘Lectuurlijst 1937’ de bewerking van Mounier in De kopiïst.
7833Voor de nummers 1 t/m 5 staat een accolade.
*Deze kan je, voor zoover aanwezig, misschien al voor me klaar leggen.
7834‘De Soelandjanasage’ (met de oorspr. tekst ‘Tjarita Soelandjana’) in C.M. Pleyte, De inlandsche nijverheid in West-Java als sociaal-ethnologisch verschijnsel, vierde stuk, Batavia 1913, p. 18-35.
7835Badak Pamelang is een Soendanese pantoen-zang van West-Java. Deze legendarische of mythische verhalen werden door een zanger, die zich op een cyther begeleidt, voorgedragen (meestal gedurende een avond en een nacht). De Badak Pamelang behoort tot de orale literatuur, pas in 1971 bezorgde Ajip Rosidi een eerste (gestencilde) uitgave. Niet in het Nederlands vertaald.
7836Deze bijlage is op een afzonderlijk vel geschreven.
7837Met een nootcijfer 1 was hierbij door Bernet Kempers aangetekend: ‘Zeer gewenscht!/De heer Nieuwenhuys heeft van ‘Hoe hij R.v.I. werd’ een ex. ontdekt bij Kolff. Vermoedelijk kunnen wij dat present krijgen BK’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie