E. du Perron
aan
E. Bouws

Gistoux, 23 en 24 augustus 1931+

21 Augustus 1931

Concept-overeenkomst tijdschrift.

1/ De overeenkomst luidt tusschen Nijgh & van Ditmar N.V., hier na te noemen: de Uitgever, en een nader te definieeren groep personen, hierna te noemen: de Redactie.

2/ De overeenkomst omvat stichting en instandhouding van een onafhankelijk, periodiek te verschijnen tijdschrift voor kunst en letteren.

3/ Het tijdschrift zal omvatten ten minste 800 bladzijden tekst per jaargang, welke worden verdeeld over maandelijks te verschijnen oplagen. Elke maandelijksche oplage omvat ten minste 64 bladzijden tekst, aan de daarbuiten beschikbare 32 blz. wordt de bestemming aan de redactie overgelaten, met dien verstande, dat twee malen een nummer met 16 blz. kan worden uitgebreid.7787

4/ De uitgever verbindt zich telkens op den 1sten van den maand een nummer te laten verschijnen, waartegenover de Redactie zich verplicht de voor dat nummer benoodigde tekst uiterlijk op de 15 den van de voorafgaanden maand in het bezit van den Uitgever te doen zijn.

5/7788De Uitgever verbindt zich de onder 3 bedoelde 800 bladzijden tekst te honoreeren met een totaal bedrag van fl. 3250. -, hetwelk door hem in maandelijksche termijnen groot fl. 250. - ter beschikking van de Redactie wordt gesteld. Hiervan is een bedrag groot fl. 50. - per maand bestemd als honorarium van den redactie-secretaris, de honorarieering van den tekst wordt berekend op een gemiddelde van fl. 3. - per bladzijde. Afwijkingen hierop worden door de Redactie bepaald.

6/ Het7789tijdschrift zal zijn eigendom van den Uitgever, het wordt door hem voor eigen rekening en risico ge-exploiteerd.

7/ De Uitgever verbindt zich op generlei wijze invloed uit te oefenen op de inhoud van de redactioneele bladzijden op andere dan zuiver typografische gronden, hij laat de Redactie met machtname van het onder 8 bepaalde volkomen vrijheid in hare beslissingen betreffende de te plaatsen tekst.

8/ De Redactie verbindt zich naar eer en geweten bij beoordeeling van aangeboden tekst slechts door overwegingen van kwaliteit van het betreffende werk te zullen laten leiden. Hare maatstaven zullen daarbij als finaal moeten gelden.

Echter zal zij er rekening mede houden dat het tijdschrift bestrijkt het gebied van kunst en letteren, en dat dus werk van religieuse of politieke strekking niet in hare kolommen thuis hoort. D.w.z.: werk dat vanuit eenig politiek of religieus gezichtspunt andere richtingen bestrijdt of aanvalt, of de eigen richting verdedigt. Artikelen van literair-filosofische aard welke religieuse of politieke stelsels of kwesties behandelen, behoeven uiteraard niet te worden geweerd, (hetzelfde geldt voor werk in andere vorm, romans) wel zal de Redactie toezien dat de terminologie noch stuitend, noch onwelvoegelijk is. Zij zal zich hierbij laten leiden door de overweging, dat het tijdschrift bestemd is voor een zoo ruim mogelijke verspreiding onder een ontwikkeld publiek. De beslissingen van de Redactie zijn ook in dit opzicht finaal. Eveneens zal de Redactie bepalen of en in hoeverre werk als pornografie moet worden beschouwd en als zoodanig geweigerd.

9/ Beslissingen omtrent eenigerlei redactioneele aangelegenheid moeten berusten op meerderheid van stemmen.7790

10/ De Redactie wordt voor de administratieve zijde van haar taak bijgestaan door een onder 5 bedoelde secretaris, onder wien de redactioneele administratie en correspondentie is gecentraliseerd. Deze secretaris kan eventueel deel uitmaken van de Redactie. Hij zal zich er toe bepalen besluiten van de redactie uit te voeren en verder het contact onderhouden tusschen de Redactie en den Uitgever. Onder het laatste wordt ook verstaan: overleg en eventueel beslissing inzake typografische aangelegenheden, eindbeslissing uitgever. Door de Redactie wordt een lid gedelegeerd om in samenwerking met de secretaris spoedeischende beslissingen te nemen, omvattende plaatsing van werk van actueele aard, binnengekomen na de 22sten van den maand voorafgaande aan de plaatsing.

11/ Deze overeenkomst wordt aangegaan voor den tijd van 5 jaren, gerekend vanaf de datum van verschijnen van het eerste nummer, gedurende dien tijd heeft de Uitgever geenerlei invloed op de samenstelling van de Redactie. De secretaris wordt door de Uitgever aan de Redactie ter benoeming voorgedragen, de Redactie beslist met meerderheid van stemming over zijn aanstelling.7791

12/ Indien gedurende deze periode van 5 jaren leden der Redactie aftreden, zal het overblijvende deel der Redactie nieuwe leden tot toetreding uitnoodigen en omtrent deze toetreding met meerderheid van stemming beslissen.

13/7792Nieuwe leden kunnen slechts zij zijn, die op grond van hun werk of hun persoonlijkheid geacht kunnen worden een oorspronkelijk oordeel te bezitten. Zij moeten de bepalingen van deze overeenkomst onderschrijven en verklaren zich daaraan ten volle te zullen onderwerpen.

14/ De Redactie is gevestigd in het gebouw waarin de Uitgever zetelt. Door de Uitgever wordt7793 de ruimte en kantoorinrichting alsmede het personeel beschikbaar gesteld door den secretaris benoodigd voor de uitoefening van zijn functie, alle kosten van drukwerken, porti en dergelijke zijn voor rekening van den Uitgever.7794Tot de voor het secretariaat bestemde ruimte hebben alle redacteuren gedurende de kantoor-uren van den Uitgever voortdurend toegang, zij zijn evenwel niet gemachtigd om buiten de secretaris om correspondentie uit te zenden, redactioneele bescheiden te verwijderen of over het, door den Uitgever aan het secretariaat toegewezen personeel te beschikken.

15/ In voorstellen van den Uitgever tot wijziging of aanvulling dezer overeenkomst beslist de Redactie met meerderheid van stemmen.

16/7795Bij ingebreke zijn van een der partijen op een of meerdere bepalingen dezer overeenkomst, kan de andere partij haar vervallen doen verklaren met een opzeggingstermijn van 3 maanden.

+Bij 950 (Brieven III, p. 172)
7787Bijschriften van Bouws:
‘met dien verstande-uitgebreid’ is doorgehaald en vervangen door: ‘welke voor illustratie kunnen worden gebruikt.’
7788in de marge: ‘Onkosten redactie f 200: per jaar’.
7789in de marge: ‘afrekening met auteur geschied door de uitgever.’
7790aangevuld met: ‘, bij oneven getal. Bij even getal wordt een stuk geweigerd bij staking van stemmen. Dit geldt ook voor werk der Redacteuren.’
7791aangevuld met: ‘voor de eerste maal 2 jaar E. Bouws.’
7792bij dit artikel in de marge: ‘vervallen’.
7793toegevoegd: ‘zo mogelijk’.
7794bij de zin ‘Tot de-beschikken’ in de marge geschreven: ‘vervallen’.
7795bij dit artikel in de marge: ‘vervallen’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie