E. du Perron
aan
M. ter Braak

Parijs, 5 november 19357523

Parijs, 5 Nov. '35.

Beste Menno,

Dank voor je lange brief.7524 Schrijf me vooral alsjeblieft hoe de zaak verloopt. Als uitgever kan je natuurlijk zoo naar Querido of Van Kampen of een ander - maar Q. zal wel heel blij zijn met je.

Die opvoering-historie7525 is ook teekenend. Ik zou daarover langer schrijven als de Forum-zaak niet zoo drong. Dus ditmaal alleen daarover.

Als je Forum met November verlaat, zet de kranten dan ook vol met de zaak en laat Zijlstra het figuur slaan van Strengholt. De achterbaksche ploertigheid in dit alles is prachtig: Forum wèl opheffen, maar voor een niet eens geplaatst Virginia. Ik hoop dat èn Vic èn Vestdijkje ditmaal zullen steunen; de zwaarste slag voor den ploert Zijlstra zou zijn als Vestdijk ook naar een anderen uitgever ging, wat ik in zijn plaats zeker zou doen aangezien hij mèt jou hier die schop krijgt ten believe van de Vlaampjes. Spreek hem er in ieder geval over, en laat hèm Zijlstra duidelijk zeggen hoe hij over deze handelwijze denkt.

Dat mijn blocnotes7526 niet zouden verschijnen is zoo erg niet. Maar waarschuw mij wel, want dan probeer ik ze zoo gauw mogelijk te sturen naar Gr. Ned. - Stuur mij ook de 3 blzn. over Alexandroff (den man van Murat) terug, want die waren niet bedoeld voor Forum, maar om in de copy geschoven te worden die je naar Boucher zou brengen.7527 En stuur mij ook de blaadjes terug over Fernandez,7528 die ik je gisteren zond (als Forum onverhoedsch knalt), want dan kan ik die nú nog zenden voor Commentaar aan Gr. Ned. Het beste is dat je je even vergewist òf mijn blocnotes nog in Nov.-Forum komen of niet, omdat ik anders het heele Mussolini-deel7529 naar Gr. Ned. zend voor December. Maar dan moet ik die blaadjes van Fernandez uiterlijk overmorgen hier hebben.

Houd me dus precies op de hoogte.

Nu verder. Als het bittere oorlog worden moet, dan stel ik je voor - het was een idee van Jan - om in België een brochure7530 te laten drukken, op onze eigen kosten, waarin met Forum wordt afgerekend en dat òns afscheidsnummer wordt. Niet alles daarin hoeft polemisch te zijn. Ik zou zeggen:

1. Een stuk van Jan (over Forum in het algemeen).
2. Een stuk van jou (idem, of over wat je wilt: bv. wat Forum, het redacteurschap of zoo, voor je geweest is.)
3. Een stuk van Vestdijk.
4. Mijn stuk tegen Van Duinkerken. (Nà het volgende).
5. Jouw complete verklaring over de Forum-affaire, (uit de kranten? aangevuld of wat je wilt; althans je heele verklaring van het geval + de correspondentie met Zijlstra).
6. Virginia natuurlijk.
7. Een paar fragmenten van de Vlaamsche redactie: de dingen die ik genoemd heb.

Het geheel kan gerust 4 vel worden, zooiets kost bij Breuer in Brussel heel goedkoop, en zeker met de belg. frs. van nu! Jan moet dan een behoorlijk uitgever vinden die de brochure krachtig verspreidt, en zich niet laat omkoopen door katholiek geld, dus liever in Holland dan in België. Misschien kan je Boucher er warm voor krijgen.

Overweeg dit in ieder geval. Ik stuur je brief door aan Jan, dat bespaart je 2 × schrijven.

Hartelijke groeten van je

E.

P.S. - Otten belde nog op, maar ik was uit en Bep had geen lust hem alleen te ontvangen dus heeft gezegd dat ze ook op het punt stond uit te gaan. Het is daarbij gebleven, wat me spijt om de vraag die ik hem stellen wou.

7523Deze brief komt in Bw TB-DP 3 na 867.
7524Brief 866 van 3 november 1935 (Bw TB-DP 3, p. 314-317).
7525De persreacties op de première van De pantserkrant, waarbij Ter Braaks nawoord bij de tekst, ‘Brief aan een vijandin van het tooneel’, tegen hem uitgespeeld werd, zie Bw TB-DP 3, p. 315-316.
7526‘Blocnote klein formaat’ in Forum 4 (1935) 12 (december), p. 1208-1218 (gedeeltelijk in In deze grootse tijd in Vw 5). Het fragment ‘Wie zijn leven verliest’ en de fragmenten over Baudelaire en Goelam Mohammed in Blocnote klein formaat, 's-Gravenhage: Boucher 1936, p. 139-140 en 153-156.
75273 Juli - Gesprek in Le Murat’ in Blocnote klein formaat, p. 101-106 (Vw 2, p. 738-740). De Nederlandse letterkundige Juzo Alexandroff werd daarin niet met name genoemd; zie over hem Brieven V, p. 65.
7528DP's notitie over een beschouwing van Ramon Fernandez in de NRF verscheen in GN 34 (1936) 1 (januari), p. 93-94, als ‘Politiek, moraal en juist denken’ (niet in Vw).
7529DP's ‘Blocnote klein formaat’ in het slotnummer van Forum (zie n 4) bevatte drie fragmenten: ‘Mussolini ha semper ragione’, ‘G. die tegen Mussolini is’ en ‘11 Okt. Bij het begin van de Italiaans-Abessijnse oorlog’.
7530Niet gerealiseerd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie