E. du Perron
aan
M. ter Braak

Parijs, 21 (maandag) oktober 19357512

Zondag.

Beste Menno,

Gisteravond nog postte ik een groote enveloppe met een repliek van mij tegen V.D.; en het stukje van V.D. zelf erin. Stel me even gerust, want gegeven de Zondag heb ik het maar zóó op de bus gedaan.

Hierbij een bespreking van Dr. Dumay7513 in een Indisch blad, De Orient! Lijkt het je mooi? Zag je het al eerder? Ik kreeg het van Rudie, dus het zou me verwonderen als hij het jou niet vertoond had. Maar als je het nog niet hebt, kan je het houden.

Het boek van Guilloux - zond hij het je al? - is uitstekend.* Maar het benieuwt me wat je zeggen zal van La Vie de Famille van Pascal Rose! Een van de gekste boekjes die ik ooit las. Het zijn de ‘mémoires’ van een vriendin van Clara M., zekere Rosy Ternova, een volslagen malloot eigenlijk, met een soort lucide humor - overigens een soort wrak nu, na 3 alleronmogelijkste echtgenooten. Pia heeft deze mémoires voor haar ‘in elkaar gezet’ - hoopen geschrapt en zoo, - en er een ‘roman’ van gemaakt. Maar tenslotte is alles van haar, wat ik wel prettig vind voor Pia, onder ons gezegd. - Het gekste van alles is dat je, als je dit leest, tenslotte alles verwacht; als ze opeens door een olifant gevioleerd zou worden, zou je ook zeggen: ‘het is best’. Dan staat er zoowat geen enkele bespiegeling bij, - want die waren allemaal zoo bête, dat Pia ze zonder uitzondering geschrapt heeft. Het ‘zuiver verhalende’ van dit toontje is nu ook wel merkwaardig! - Pia zou het je zenden; lees het in ieder geval.

***

Kijk dat stuk van me nog eens na, als je het plaatst. Als je vindt dat de opmerkingen over Slauerhoff7514 verzacht moeten worden, mij best. - Verder heb ik ‘beursheid’ geschreven (bij het stukje over Nachttrein van Walschap) dit moet wschl. beurschheid zijn? - Maar nu nog iets: als het stuk niet in Het Vad. komt, zal ik wschl. de heele spelling nog moeten veranderen???

Was het Van Duinkerken of Van Heugten, die ons vroeger ‘18e eeuwschheid’ verweet?7515 Dat was oneindig intelligenter, maar het vloekt tegen de ‘auto en avion’.7516 Als je dus zeker weet dat het V.D. was, kan je dat er ook nog bij zetten. Maar noodig lijkt het mij niet.

Ik zou wel eens willen weten of deze kloot jou werkelijk nog een beetje goedgezind is, of alleen: vergeleken met mij, en omdat hij mij zoo ontzettend haat! Maar het is werkelijk waar, en allerminst komedie, als ik zeg dat ik 's mans haat oneindig beter verdragen kan dan zijn leugens en zijn botheid. Ik zou het wèrkelijk bijna jammer voor de katholieken vinden dat ze ‘voorgevochten’ worden, niet door een behoorlijk polemist (als Van Heugten misschien), maar door twee dorpspastoors-met-een-bibliotheek, als deze V.D. en de unspeakable Knuvelder.

Hier laat ik het bij, voor vandaag. - O neen, dit nog, dat je misschien niet weet: ik kreeg vanmorgen een briefje van Greshoff met deze zin tot begin: ‘Coenen heeft op de allerbeschetenste manier toegestemd in Vestdijk’. Gr. zegt dat hij er eig. nù al genoeg van heeft, maar het belang van het tijdschrift gaat voor en hij heeft ‘Simon’ nu geschreven om naar Brussel over te komen voor een voorafgaande bespreking. Por jij nu, zoonoodig, gezegden ‘Simon’ aan. Maar het zal wel niet noodig zijn, want als redacteur van Gr. Ned. wordt hij ‘aandeelhouder’, ‘mede-bezitter’ of zooiets. Dat is op zichzelf al niet te verwaarloozen voor iemand die ‘geldzucht’ boven ‘eerzucht’ laat gaan. (Ik zeg dit overigens zonder hatelijkheid.) - Hartelijke groeten, ook voor Ant, van je

E.

7512Deze brief komt in Bw TB-DP 3 na 860, en na 4244; deze brief is waarschijnlijk zondagnacht geschreven.
7513In de rubriek ‘Van boeken en schrijvers’ van D'Oriënt, Indië's geïllustreerd weekblad 12 (1933) 52 (30 december), p. 20, besprak Tr. Dr. Dumay verliest....
*Er is soms iets van Gogol in, maar in het bittere, en de figuur van Cripure (in werkelijkheid Georges Pallante) is eersterangs.
7514DP's opmerkingen over Slauerhoff, zie Vw 6, p. 639; over Walschap, zie Vw 6, p. 638.
7515Pater J. van Heugten S.J. schreef in zijn artikel ‘De dood van het vitalisme?’ in Boekenschouw 26 (1932-1933) 10 (15 februari 1933), p. 437, opgenomen in zijn bundel Met peillood en kompas, Rotterdam 1936, p. 200, afwijzend over Forum: ‘Forum doet door en door achttiende-eeuwsch aan in zijn eenzijdig rationalisme, zijn rheumatisch aristocratisme, zijn frivool Greshoffisme, in zijn litterair voortzetten van het oud-Hollandsche regentendom’.
7516Citaat uit het in 4244 n 3 genoemde artikel.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie