E. du Perron
aan
E. Bouws

Gistoux, 10 april 1932

Gistoux, Zondag.

 

Beste Bouws,

Daarnet krijg ik een briefje van Maurice, dat hij het vers van Engelman, als strijdig met onze ‘grondwet’, afwees.7140 Ik begrijp er blijkbaar niets meer van. Ik dacht dat een goed vers, van een persoonlijk auteur, goed voor Forum was. Maar de anti-poésie-pure wordt ònze hobby en binnenkort ònze leeraars-katheder. - Het eenige wat we ermee winnen is dat we geen copy, of althans geen verzen meer krijgen van Engelman, van wien toch veel goeds te verwachten viel. - En vanwaar jouw plotselinge antipathie* tegen Greshoff? Waarom in Godsnaam niet in elk nummer een stuk van hem, als die stukken goed zijn? Over deze Bende v/d Stronk moèten we iets zeggen; mijn persoonlijke positie tegenover dit en dergelijk werk heeft zich gewijzigd, en gegeven mijn ruzie met Burssens juist hierover, wil ik er geen enkele deprecieerende meening over zeggen - gegeven ook mijn vriendschap voor P.v.O. † -; daarnaast ben ik zeker dat Greshoff er een héél behoorlijk stuk over schrijven zal; hij wil het bovendien combineeren met een bespr. van een ander boekje, dat er qua ‘Europeesche geest’ geheel bij komt en ook Vlaamsch is, De Exploten van Tabarijn van Vriamont. Dat maakt m.i. een voortreffelijk Forum-stukje, en waarom dan ‘liever niet’ van Greshoff?7141 Als je de ‘buitenwereld’ bekijkt, dan zie je die gesplitst in twee groepen: de begrijpers (genre Van Leeuwen) en de vijandigen. De laatsten vinden mij, Menno, iedereen die zich op ‘onze manier’ uitdrukt even ‘erg’; de eersten ruimen, zooals je hebt kunnen zien, een goed plaatsje in voor Greshoff. Als wij Greshoff nu ook al zoo'n beetje afwijzend en uit de hoogte gaan behandelen, worden we idioot, d.w.z. aangestoken door een min-of-meer aesthetische literatoren-idiotie, waar we in Panopticum juist zoo tegen strijden. - En ook de liedjes van Greshoff, al schrijft hij dan misschien binnen zijn eigen productie wat te veel (dit is een ‘voorbehoud’ apart), blijven daarom toch niet minder, in het genre, van de beste!

Laat deze brief aan Menno zien en bespreek de zaak met hem.7142 Als we Greshoff en Engelman gaan weren, moeten Menno en ik binnenkort Forum gaan volschrijven; met Slauerhoff en Vestdijk dan, zoolang zij nog genade vinden in onze oogen! In Godsnaam, laat er desnoods een Forum-geest zich ‘ontwikkelen’, maar laat ons die niet op Costeriaansch-Donkerslootsche manier gaan ‘aankweeken’, al is het dan met ‘selectieve’ principes en gevoelens. Èn Greshoff èn Engelman mogen er in Holland, als schrijver en dichter zijn, en laat ons de menschen die Forum welgezind zijn (dat is Engelman óók, vergis je niet!) niet door ‘aesthetische’ en ‘principieele’ overwegingen afschrikken. Amen.

Dank voor het honorarium, dat goed van pas kwam.

Hartelijke groeten van steeds je

E.

7140Roelants wees opname van ‘Ambrosia’ af; zijn voorstelling in Roman van het tijdschrift Forum of les liaisons dangereuses ('s-Gravenhage-Rotterdam 1965, p. 45) dat zijn afwijzing een verdediging van zijn standpunt door DP beoogde, strookt niet met het feit, dat DP al voor opname had gestemd, zie Brieven III, p. 277. DP's brieven aan Roelants zijn niet teruggevonden. DP's brief 1098 aan Ter Braak, Bw TB-DP 1, p. 177-178, is van gelijke datum; de datering daarvan moet dus 10 in plaats van 9 april 1931 zijn.
*Of althans ‘voorbehoud’ om het mooie woord te gebruiken dat den tijdschriftleider bij uitstek onderscheidt van zijn medeschrijfdieren!
7141‘Pallieter en de Antipallieter’ in Forum 1 (1932) 6 (juni), p. 392-395; zie ook Bw TB-DP 1, p. 178.
7142Ter Braak zag Bouws op 12 april 1932 in café Atlanta te Rotterdam.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie