E. du Perron
aan
P.C. Bloys van Treslong Prins7081

Gistoux, 2 maart 1931

Gistoux, 2 Maart 1931.

WelEdelgestrenge Heer,

Geheel toevallig kwam mij onder de oogen uw lijst van Indo-Europ. families, in De Locomotief van 31 Jan. 1931, bevattende o.a. een overzicht op de fam. du Perron.7082 Ik weet iets van deze familie - die de mijne is - af, maar u heeft mij opgeschrokken met de mededeeling betreffende de aangenomen zonen van Jean-Roch. Deze Jean-Roch was nog Franschman; mijn vader heeft nasporingen naar hem laten doen, maar is gestuit op de onbekendheid van zijn geboorteplaats. Misschien kan het testament, dat u in handen moet hebben gehad, mij ook daarover inlichten? Is er geen afschrift van te krijgen? U zoudt mij daarmee een gróót genoegen doen. Zou u mij anders kunnen opgeven wie die aangenomen kinderen Nicolaas en Louis (de laatste is mijn overgrootvader) eigenlijk zijn? - of geeft het testament daarover geen enkele aanwijzing? - Zou u mij ook kunnen zeggen hoede 3 broers van Jean-Roch heetten, en wààr zij, in Frankrijk, woonden?

Ter aanvulling van uw lijst, kan ik u mijn eigen bestaan mededeelen. Ik ben de eenige zoon van Charles-Emile du Perron en Madeline Bédier de Prairie; mijn voornamen zijn Charles-Edgar, en ik werd geboren te Mr. Cornelis den 2en Nov. 1899 in het groote huis te Kampoeng Melajoe, tegenover de Gang Menu - genaamd naar de fam. van mijn grootmoeder, Margaretha Catharina Menu, vrouw van Mr. Hendrik Willem du P., die ook op uw lijst voorkomt. Ik ben dus van dezelfde generatie als mijn 6 jaar ouderen neef ‘Boy’ (Hendricus Wilhelmus, de laatste op uw lijst), zoon van mijn oom Louis Henri.* Ik ben getrouwd met Simone-Elise Sechez, een Belgische, mijn eenige zoon, geb. 2 Maart 1926, te Brussel, heet Gille (zonder s).

Dit alles voor het geval u uw lijsten zoudt wenschen aan te vullen, voor een eventueele publicatie in boekvorm.

Nog iets: Jean-Roth, onze Fransche ‘voorvader’ - onechte voorvader, merk ik! - was gehuwd met een mej. de Caron. Ik meen dat zij iemand was uit Pondichéry of Ceylan; ik zou dit moeten nazien in papieren waar ik op het oogenblik niet bij kan; indien het u mocht interesseeren kan ik het voor u opzoeken. Maar de kwestie van die aangenomen kinderen is voor ons, begrijpelijkerwijs, van veel grooter belang!

In de hoop u niet te zeer te hebben gederangeerd en met veel dank, bij voorbaat, voor de gevraagde inlichtingen,7083 verblijf ik, met de meeste hoogachting, uw dienstwillige

EduPerron.

adres: Château de Gistoux

Chaumont-Gistoux (België).

7081Mr. Paul Constant Bloys van Treslong Prins (1873-1940) ging in 1909 naar Nederlands-Indië. Hij vervulde verschillende ambtelijke functies, van 1925-1931 was hij adjunct-landsarchivaris te Batavia. Talrijke genealogische publikaties. Zie ook Brieven VII, p. 312-313, en 3468 n 1 en 3522 n 1, resp. p. 377 en 464. In Het land van herkomst (Amsterdam 1935),P- 35 (Vw 3, p. 36) heet Prins mr. Van der Bie Vuegen. DP vermeldt daar deze brief.
7082‘Indo-europeesche families. Oorsprong en herkomst van Europeesche geslachten in Ned.-Indië’ in De locomotief van 31 januari 1931. In Het land van herkomst, p. 32 (Vw 3, p. 34) komt dit dagbladartikel als boek voor: ‘Indo-Europese Families, Oorsprong en Vestiging van Europese Geslachten in Ned. Indië’. Het citaat uit dit artikel op p. 32-33 in Het land van herkomst (Vw 3, p. 34) loopt bij de laatste zinnen parallel met de eerste drie zinnen van Prins over de familie Du Perron, die als volgt luiden: ‘Jean Roch du Perron, kap. genie, maakte 4 Maart 1807 te Batavia zijn testament. Universeele erfgenamen waren zijn twee geadopteerde zoons Nicolaas du P., oud 20 en Louis du P., oud 13 jaar, beide cadet genie. Zijn 3 broers woonden toen in Frankrijk.’
*Hij moet ook een jongere zuster hebben: Betsy.
7083Op 16 mei 1931 zond Prins DP ‘alles, wat tot nu toe over Uwe familie uit de fiches-collectie van het Landsarchief blijkt’. Zie voor de inhoud hiervan Het land van herkomst, p. 35 (Vw 3, p. 36). Prins ondertekende met wd. adj. Landsarchivaris.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie