E. du Perron
aan
G. Stuiveling

Den Haag, 20 november 1939

Den Haag, 20-11-'39.

Waarde Heer Stuiveling,

Dank voor het teruggezonden artikel.6418 Tot mijn verwondering hebt u geen protest aangeteekend bij mijn praatje over 't niet bij de hand hebben van die dissertatie van Ottow,6419 waarin Raffles een woordkramer wordt genoemd. Maar vanmorgen in de Bibl. Kon. Inst.6420 zijnde, heb ik dat ook nog opgezocht, zoodat ik nu zeer precies voor den dag zal komen. U zou nog eens een goed leerling aan me kunnen hebben in het ‘wetenschappelijke’, al weiger ik bepaald ische en lijke te schrijven, en al zal ik wel nooit echt-zuiver-nederlandsch van me kunnen geven! (Zelfs Jef Last die daarover klaagt.)

Ziehier wat ik nog meer vond:

Duym. v. Twist volgens de Reg. Almanak voor 1856, gedrukt 1855, ‘ridder der Orde v.d. Ned. Leeuw en ridder met de star der Orde v.d. Eikenkroon’, meer niet. Een beetje vervelend toch wel, hoewel ‘geen ramp’. Maar ik zal verder zoeken.6421

Pahud was inderdaad grootkruis leeuw.

De Javasche Crt.-kwestie komt prachtig uit! In dat regeeringsorgaan van 26 Maart 1856,6422 dus van denzelfden dag als de brief van Hoogeveen, die in dien brief zegt dat het Gouvts. besluit en de Kabinetsmissive (hoewel die allebei van 23 Maart zijn) met dezelfde post uit Batavia gaan, staat op het 1e blad: de benoeming v/d heer J.H. de Senerpont Domis, ass. res. v. Ngawie tot ass. res. van Toeban; de benoeming v.d. kontroleur 1e klasse bij de landelijke inkomsten en kultures M.J. Pool tot ass. res. v. Lebak; en als ‘voorlopig belast met de waarneming der betrekking v. ass. res. v. Ngawie, de gewezen ass.-res. v. Lebak E.D.D.’ (afkortingen van mij!) - Dat is dus wel èrg bevredigend, bijna onnoodig bevredigend, voor de ‘betrouwbaarheid’ van den Havelaar!

Ik weet nu alleen nog maar niet waarom Dekker het Gouvts.-besluit met een vroegere post kreeg dan de Kab. missive, maar dat kan door een administratief detail in Serang gebeurd zijn en bovendien, misschien vergiste Hoogeveen zich en zijn die 2 stukken niet per zelfde post uit Batavia gegaan.

Bent u zonder teveel honger thuisgekomen? Nogmaals dank voor uw hulp en attentie, en tot ziens.

Uw dw.

EduPerron

6418Tekst van DP's ‘Duymaer van Twist geeft Multatuli gelijk’.
6419Samuel Julius Ottow, De oorsprong der conservatieve richting. Het kolonisatierapport-Van der Capellen uitgegeven en toegelicht. Utrecht, 1937 (‘Utrechtsche bijdragen tot de geschiedenis, het staatsrecht en de economie van Nederlandsch-Indië’, deel 10). DP verwijst in de gedrukte tekst wèl naar een bladzij uit de dissertatie.
6420Het Koninklijk instituut voor taal-, land- en volkenkunde was toen te Den Haag in de Van Galenstraat gevestigd.
6421Zie De bewijzen uit het pak van Sjaalman, p. 69-70, n 1 (Vw 4, p. 368-369; Multatuli, Volledige werken IX, p. 603-604).
6422Het citaat uit de Javasche courant in De bewijzen uit het pak van Sjaalman, p. 62 (Vw 4, p. 338; Multatuli, Volledige werken IX, p. 582).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie