E. du Perron
aan
Soeroto

Buitenzorg, 3 augustus 1939

B. zorg, 3 Aug. '39.

Geachte Heer Soeroto,6172

Al wat ik op 't oogenblik doen kan is: u hartelijk vaarwel toeroepen. Ik verga in de laatste bezoeken, formaliteiten enz. We gaan 12 Aug. uit Priok per vrachtschip Stentor (Blue Funnel). Uw copy6173 ligt bij D.M.G. Koch, Papandajanlaan 51, Bdg. Wend u tot hem, voor alle verdere kwesties van medewerking. Ik ben sinds begin Juli feitelijk redacteur-af en zal na 15 Aug. op 't omslag nog slechts voorkomen als ‘redacteur in Holland’.

Het ga u wel! Hartelijke groeten van gaarne uw

EduP.

Mijn voorloopig adres in Holland is:

p/a fam. Batten

Sportlaan 125

Den Haag

6172Met de in Tjilatjap wonende onderwijzer drs. Soeroto (1912-1996) kwam DP in contact na een recensie van Multatuli, tweede pleidooi door Soeroto in het te Bandoeng uitgegeven weekblad Nationale commentaren 1 (1938) 49 (16 december), p. 930-931. De eerdere brieven van DP aan Soeroto zijn niet teruggevonden.
6173‘Ervaringen met blanken’. In K&O 2 (1939-1940) 13 (16 augustus 1939), p. 205-207.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie