E. du Perron
aan
D. de Vries

Bandoeng, 29 maart 1939

Bandoeng, 29 Maart '39.

 

 

Beste De Vries,

Veel dank voor het gedicht, maar ik kende het al; ik ben er door De Haan's Oud-Batavia aan gekomen. Zie maar De Man v. Leb. blz. 101.5998 Overigens: er schijnt een ‘superprofessorale’ bespr. van De M.v.L. te staan in De Nieuwe Taalgids van Maart '39 - niet te vroeg dus! - van de hand van prof. De Vooys.5999 Zou de Bibl. dat nr. hebben? en zoo niet, weet jij waar het te krijgen is, hier in Indië?

Ingesloten een plaatje6000 voor je, voorstellende, v.l.n.r. Jan van Nij-len, Jan Greshoff en Albert Besnard, dezelfde die nu bij de Sum. Post hoofdredigeert, omstr. 1928 in Brussel. Misschien vind je 't aardig het te hebben.

Vestdijk, hoor ik nu net, is ontslagen, of heeft door pesterij zijn ontslag genomen, bij de N.R. Ct. - in verband met Pilatus! Als ik dat geweten had toen ik mijn laatste stuk voor 't B.N. schreef, had ik nog wat meer tegen die ‘lieden van fatsoen’ gezegd. Een van de voornaamste hetze-makers schijnt het literaire prul Groenevelt te zijn, nu redacteur bij de Avondpost6001 of zoo, en volgens mijn berichtgever, zelf een journalist, ‘iemand die voor homosexualiteit gezeten heeft’. Daar word je dus ook al niet minder hypokriet van. Ik hoop dat Greshoff over deze campagne iets zeggen zal in het Holl. Weekblad.6002

Tot zoover voor vandaag. Gisteravond redactieverg. K. en O., waar ik het weer eens aan den stok had met De la Court. Niet dat hij in principe ongelijk heeft, maar hij schijnt een ideaal-criterium voor ‘het tijdschrift’ erop na te houden, dat ik door niets bewaarheid kan zien, en dan vertel ik hem telkens maar weer hoe goddeloos grauw en saai 9/10 van dit tijdschrift altijd was. Ik lees liever een minder verantwoord stuk van een Indonesiër, dat als uiting belangwekkend is - dat geeft hij zelf toe! - dan een zg. verantwoorde objectieve beschouwing, die òf stomweg van elders overgenomen is, òf hopeloos vervelend. Maar over de waardigheid van een tijdschrift tjotjokken6003 onze inzichten al evenmin. Toch is 't een beste vent! Ken jij Post,6004 die hem komt vervangen? Wat is dat voor iemand? Koch wil hem in de redactie; ik heb dingen over hem gehoord die me doen vreezen voor èrge schoolmeesterij.

Hartelijk gegroet,

EdP.

5998Het kwatrijn van Multatuli, ‘O, zoek gastvrijheid eer bij Turk en Arabier’, niet op p. 101 maar op p. 108 (De man van Lebak in Vw 4, p. 106; zie ook Multatuli, Volledige werken VIII, p. 470).
5999In De nieuwe taalgids 33 (1939) afl. 3, p. 133-136 besprak C.G.N. de Vooys in één artikel De man van Lebak van DP en Eduard Douwes Dekker, zin jeugd en Indische jaren van J. Saks (vgl. ook Bw TB-DP 4, p. 221).
6000Onder het opschrift ‘Filmpjes I’ verschenen in DGW 27 (1928) 5 (mei), p. 147.
6001De dichter en schrijver Ernst Groenevelt (1887-1955), oprichter van Het getij in 1916, publiceerde in zijn rubriek ‘Van boeken en schrijvers’ in De avondpost van 12 februari 1939 een artikel van een zogenaamde jongere, Henri van Braekel, tegen Vestdijk.
6002Niet verwezenlijkt.
6003Overeenstemmen.
6004P. Post, opvolger van De la Court als directeur van een Hollands-Inlandse kweekschool te Bandoeng, werd geen redacteur van Kritiek en opbouw.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie