E. du Perron
aan
W.S.B. Klooster

Bandoeng, 15 maart 1939

Band., 15 Maart '39.

Zeer geachte heer Klooster,5971

Ik zond u nog een door mijzelf gerestaureerd artikel, omdat ik erop gesteld ben dat u precies leest wat ik geschreven had. Misschien zag ik nog een paar foutjes over het hoofd, want bij een zóó groote overdaad... (‘Epigionisme’ liet ik, meen ik, nog staan.) Nu, dat is trouwens het ergste niet. Maar uw vriend de heer V. en ik hebben wrijving gehad over dit stuk - niet over u, maar over die geschrapte zin - en het kan u misschien interesseeren te vernemen dat deze bespreking toch aanleiding is geweest tot mijn niet verder medewerken aan het B.N.

Met vriendelijken groet, hoogachtend,

EduP.

5971Willem Simon Brand Klooster (1905-1981) was hoofdredacteur van De Deli-courant in Medan. Zijn poëzie verscheen onder de naam Willem Brandt. In BN 54 (1939), 11 maart (av.) (Vw 6, p. 372-382) besprak DP zijn bundels Oostwaarts en Tropen onder de titel ‘Een Indisch journalist als dichter’. De wnd. hoofdredacteur van het BN mr. C.J.J. Versteeg schrapte een zin in deze recensie. DP zei vervolgens zijn medewerking op. Enige brief van DP aan Klooster.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie