E. du Perron
aan
R. Nieuwenhuys

Bandoeng, 6 maart 1939

Band. 6 Maart '39.

Beste Nieuwenhuys,

Een paar dagen geleden kreeg ik een uitnoodiging om voor de Encycl. v. N.I. een stuk te schrijven over ned. ind. letteren. Dit stuk moet een aanvulling zijn, maar mag - onder dat mom - de heele zaak overdoen. Het stuk dat ze nu hebben is nl. een dorre opsomming van schrijvers en titels (hier en daar foutief zelfs), in 1921 ingeleverd. Ik heb aangenomen het te doen, en het stuk mag een kolom of 6, 7 worden; maar de betaling is ijselijk slecht en voor dit werk zou f 25. beschikbaar kunnen worden gesteld. Nu is het beroerde dat, als je weigert, de een of andere ezel - met eerzucht, dat is nòg erger! - het zaakje opknapt. Ik heb dus toch maar aangenomen, maar reken op jou om te helpen.

Ik zal het 1e deel nu doen, van de O.I.C. af t/m Multatuli; wil jij dan de rest doen? Ik zal je 't stuk sturen, jij schrijft de rest daarachter (van die rest heb jij meer gelezen of even veel en àndere dingen dan ik); daarna stuur je mij de complete copy terug en ik schaaf er nog wat aan. In mijn 1e deel mag jij ook werken, als je dingen ziet die je erbij wilt. Het stuk wordt niet geteekend, de opbrengst - die eerst uitbetaald wordt als het stuk gedrukt is! - deelen we gelijk op. Dus ieder ruim 10 pop of zooiets.5949

Ik hoop dat je accoord gaat, want het stuk moet vóór Juni klaar zijn en alleen kan ik het in die tijd niet af. Ik werk veel aan D.v. Hogendorp, artikelen enz. - het eene houdt me toch al van het andere af. Als ik je mijn 1e deel stuur, doe ik er die lijst van de Enc. N.I., die ik hier in duplo overgetypt bezit, bij. Daar kan je nog wat aan hebben, bijwijze van leidraad. Wij kunnen daar ook telkens naar verwijzen, want ònze opzet is nu juist om wat meer te vertellen van de betere dingen en de rotzooi onvermeld te laten.

Wat verder? Zag je het laatste nr. van K. en O. al? Laat Ferdy5950 mijn stuk over Erberveld - Ellendt - van de Wall5951 lezen, en vraag hem wanneer hij nu De Hoog5952 opvolgt.

Ik kom misschien al vrij gauw nr Semarang, als je mij wat moois meedeelt van de boekerij(en) daar. Is daar ook de een of andere oude Indische uitgever, genre Führi of zoo?

Hartelijk gegroet door je

EdP.

Schrijf je nog eens wat over K. en O? al of niet over Koch ter Haghe.5953 De Vries wil je voetsporen drukken en voor ons een bespr. schrijven van Rispens, waar hij slecht over te spreken is. Las je mijn stuk over Kelk? (in B.N.)

5949De Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. 's-Gravenhage 1896-1905, 4 delen; 2e druk: 's-Gravenhage 1917-1939, 8 delen. Van de Aanvullingen en wijzigingen verschenen in 1939-1940 ('s-Gravenhage) slechts 2 afleveringen. Het artikel van DP en Nieuwenhuys kwam niet tot stand.
5950Drs. F. de Grave, lid van het I.E.V. en als leraar collega van Rob Nieuwenhuys in Semarang, waar hij wethouder en waarnemend burgemeester werd. Hij is De Hoog niet opgevolgd.
5951‘De poëzie van de onzin’ in K&O 2 (1939-1940) 2 (1 maart 1939), p. 24-26 (Indies memorandum, Vw 7, p. 52-55).
5952F.H. de Hoog (1881-1939), voorzitter van het Indo-Europeesch Verbond; E.G.G.R. Ellendt was een prominent I.E.V.-er.
5953DP's jeugdvriend dr. Johann Anthon Koch (1900-1946), leraar in Soerabaja, publiceerde onder het pseudoniem Adolf ter Haghe Iboe Indonesia (1939), dat zeer gereserveerde sympathie voor de nationalistische beweging toonde. Koch werd tijdelijk geschorst, zijn boek verboden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie