E. du Perron
aan
F.R.J. Verhoeven

Bandoeng, 5 maart 1939

Bandoeng, 5 Maart '39.

Beste Bob,

Dank voor je goede bedoelingen, maar ik zie van die stukken voorloopig af! De kwestie is dat ik zoonet een brief kreeg met een lijst van mej. Roelofs,5942 en dat alles er zóó aantrekkelijk uitziet, dat ik mijn Van Hogendorp-verhaal voorloopig opgeef. Dit moet ik werkelijk zelf in Holland bekijken; anders wordt er toch van alles vergeten. Er is te veel, en het is te interessant om het maar zoo'n beetje te probeeren. Ik zou het gevoel hebben - als ik er nu mee doorging - van iemand die op zijn duim zit te zuigen naast een gesloten provisiekamer vol heerlijkheden.

Laat Ellen dus vooral niets overtikken. Mej. Roelofs zond me een lijst vol bizonderheden, en die 2 suppl. van de Verslagen A.R.,5943 met nog een 3e, zijn onderweg naar me toe.

Wil je dit Wies Perelaer ook allemaal zeggen?

Stel je voor: er is een verhaal bij van Dirk's ‘vervolgingen’ van 154 blz.! Daar zijn al onze dokumenten niets bij! - Als ik in Holland ben, zal ik zien hoe ik dit aanpak; de indische afschriften die ik van hier meeneem, kunnen me dààr van groot nut zijn, en als ik in Holland zelf geen uitgever vind voor die dokumenten en Nix het toch moet doen, kan ik hem van daaruit ook de copy zenden.

Ik ben benieuwd wat in de verg. Hist. Afd. besloten wordt; schrijf je me erover?

Toch wil ik wel eenige dokumenten uit die V. Hog. archieven hebben, en attendant. Een gedeelte - vnl. verzen - kan Fred Batten in Den Haag voor me overschrijven; het andere gedeelte - bv. Dirk's rapport over Riouw - zou ik misschien toch graag in fotostatischen toestand middels jou ontvangen. Maar daarover nader; ik moet nu eerst dit lijstje beter bestudeeren.

Dat 3e supplem. schijnt in Verslag 1927 voor te komen; een nadere aanwijzing geeft mej. Roelofs mij niet. Ik moet haar nu terugschrijven; wil je Wies vragen hoe haar naam precies gespeld wordt: ff,fs,fsz? Als ik haar handteekening goed gelezen heb heet ze ‘Mad’, dat zal wel Madeleine zijn, niet Mademoiselle?

We komen spoedig wel weer, als ik dat pak boeken terugbreng naar het B.G. - Ik ga nu maar werken aan Van Kraspoekol tot Saïdjah.

Hartelijk gegroet, 2 × 2,

je E.

P.S. Als ik al die dokumenten noodig had voor een wetenschappelijk doel, was het te probeeren geweest, nu het voor het grootste deel voor een ‘roman’ is, gaat dat toch niet op! - Ik stel mij veel voor van mijn werk op het A.R.!

5942Mw. Marie A.P. Roelofsz (nu prof. dr. M.A.P. Meilink-Roelofsz), geboren in 1905, was van 1929-1970 verbonden aan het Algemeen Rijksarchief in 's-Gravenhage. Brieven van DP zijn niet bewaard.
5943Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie