E. du Perron
aan
F.R.J. Verhoeven

Bandoeng, 4 maart 1939

Bdg., Zaterdag.

Beste Bob,

Eerstens: nogmaals dank voor het logies; natuurlijk ook, en zelfs in de eerste plaats, aan Ellen!

Dan: ik vond hier een brief van Stapel, die het plan om de D.v.H. dokumenten uit te geven, ‘zeer toejuicht’. Ziehier wat hij precies schrijft: ‘Nu uw plan-Van Hogendorp. Ik kan dit niet anders dan zeer toejuichen; vooral de Korte Levensschets van Dirk zelf interesseert mij. Dat het rapport van Van Braam als eens gepubliceerd is, hoeft m.i. geen enkel bezwaar te zijn. In de Koloniale Bibliotheek bezit ik een boekje, te Amsterdam verschenen in 1826 en geschreven door J.C. Baane. Het heet voluit: “Reis door een gedeelte van de Nederlandsche Bezittingen in Oost Indië”. Waarbij gevoegd is een verslag van de Expeditie “door 's Lands Eskader, onder bevel van den Kapitein [?] ter Zee J.P. van Braam, volvoerd tegen de Vorsten van Malakka, Salangoor en Riouw. Met platen en titelvignet” [Ik heb dit boek bij het B.G. aangevraagd, misschien hebben ze 't daar ook.] Het is vrij zeldzaam en er zijn misschien geen vijf menschen die het kennen. Bovendien zal het toch wel niet uw bedoeling zijn het woordelijk over te nemen. [Wat anders?] De andere documenten zijn geheel nieuw. Dus: doen!’

Ik heb hem, Stapel, nu geschreven5934 of hij ook over mij wil praten op het Algemeen Rijksarchief, over die andere documenten. Vraag Wies dus om gauw te schrijven. Die met een - ervoor, daar zou ik wat meer van willen weten: of er veel of weinig is, of het er interessant of saai uitziet, of er veel indische bizonderheden in staan (vooral de verzen!) enz. Die met een + ervoor of erachter zou ik willen hebben (afschrift), altijd als het geen al te groote stukken zijn.

Me dunkt, als het R.A. meewerkt, kunnen we een zeer goed stuk historie uitgeven in deze collectie over D.v.H. in Indië. Wil je me ook zoo goed mogelijk helpen? Misschien zou een schrijven van jou zelf ‘veel deugd’ doen. Er is eenige haast mee, omdat ik eind Juli misschien al opkras.

O ja, wil je dan ook nog een lijstje opmaken van namen van menschen (historici en belangstellenden) en genootschappen hier in Indië, en in Holland (?), aan wie Nix een prospectus zou kunnen zenden? Niet alleen voor D.v.H., maar ook voor De Muze. Dus graag ook zoo spoedig mogelijk.

Stapel heeft het boekje van Verbeet gevonden, geheel bij toeval, door een gesprek met prof. Van Ronkel,5935 die hem meedeelde dat de oude bibliotheek van mr. N.P. van den Berg compleet vermaakt is aan... het Rotterdamsche Leeskabinet. Noteer dat, want die bibl. was indertijd voor oude indische boeken uniek en misschien komt het jou zelf te pas voor je nasporingen. Koets spreek ik vandaag of morgen.

Vraag Vermeulen om vooràl nog te zoeken naar zijn notities over die bataviasche verzenmakers, waar hij mij over sprak. Die kan prachtig zijn voor de 2e druk van De Muze.

Hartelijke groeten voor jullie 2, de Vermeulens en Wies, een hand van steeds je

E.

5936 Koets belt daarnet op dat hij vanmiddag komt. Ik zal hem het boek dan meegeven en hij kan er je zelf over schrijven.

5934Brief niet teruggevonden.
5935Prof Ph. S. van Ronkel (1870-1954), hoogleraar in het Maleis aan de universiteit van Leiden.
5936Tekst op buitenzijde postblad.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie