E. du Perron
aan
H. Samkalden

Bandoeng, 4 januari 1939

Bandoeng, 4 Jan. '38.

Beste Hugo,

Ik ga Zondagmorgen naar Soekaboemi met den trein die van hier om 7 uur weggaat; 9 uur daar. Misschien ga ik denzelfden avond door naar Batavia, misschien kom ik in Buitenzorg, maar alleen als ik inderdaad in dat andere paviljoen van v. der Veer5796 terecht kan.

Ik wil niet bij Van Leur logeeren, omdat ik zijn houding inzake die informaties naar ‘Adoel’5797 verdomd onkameraadschappelijk vind. Ik heb hem daarover geschreven.5798 Tegen dit soort failures in de kameraadschap kan ik bizonder slecht; dat zal dan een karakterfout zijn in mij, maar hoe dan ook: een geestelijke voogdij van Job v. Leur over mij is mij wat al te paskwillerig. Als hij zich niet met de zaak wilde inlaten kon hij mij dat toch per keerende post schrijven; dan had ik zelf andere maatregelen kunnen nemen. Nu heb ik op hem vertrouwd, met het gevolg dat ik te laat ben voor K. en O. en die inlichtingen daar nu niet in kan zetten. Tegen de redactie van K. en O. zelf vechten en dan nog zulke labbekakkige bijstand als ik nu van v.L. krijg, dat maakt me tureluursch. Ik geloof niet aan eenige behoorlijke actie, op deze manier. Ieder schettert alleen voor zich dat er niet genoeg gedaan wordt; als een ander wat doen wil, dan acht degeen die zooveel gedaan wilde hebben het al voldoende wanneer hij zelf van andere opinie is om te saboteeren.

Met Noesantara zou het precies zoo gaan. Ik zal Koperberg zeggen of schrijven dat hij maar geen moeite meer doet; ik heb geen lust en geen tijd om op deze manier aan het lijntje gehouden te worden en bovendien geloof ik aan uitvluchten.

Ik ga nu naar Batavia om zoo spoedig mogelijk allerlei wetenswaardigs over Dirk v.H. te verzamelen, dan heb ik dàt er tenminste niet bij ingeschoten. In Maart of April denk ik Indië dan te verlaten, tenzij... ja, wat?

Schrijf me of je vindt dat ik nog in B. zorg moet komen. Anders blijf ik misschien Zondagavond in Soekaboemi en ga Maandag door. Van Verhoeven ontving ik gisteren net een uitnoodiging om te logeeren; persoonlijk zou ik liever bij de Pringgodigdo's ‘afstappen’, maar Bep is op comfort gesteld en misschien zou V. het me kwalijk nemen, dus hoogstwschl. ben ik van 9 dezer t/m 15 (?) bij V. gelogeerd.

Graag dus nog even antwoord. Vind je 't prettig om me nog in B. zorg te zien, dan kom ik bv. met den trein die om 3.21 uit S. gaat en die om 4.31 in B. zorg is.

Tot ziens dus misschien.

Je E.

De heele redactie van K. en O. is bij de P.I.D.5799 hier opgeroepen, vermoedelijk om een waarschuwing te krijgen voor mijn stuk Gorilla of Mensch.

5796Hotel Van der Veer te Buitenzorg.
5797Mogelijk Javaans voor: (ver)klikken, roddelen.
5798Brief niet teruggevonden.
5799Politieke Inlichtingendienst in Nederlands-Indië.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie