E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bandoeng, 10 oktober 1938

Bandoeng 10 Oct. '38

Beste Freddy,

Dank voor je brief. De smeerlapperij is voorloopig weer gedaan, - die van de heroïsche duitsche natie, bedoel ik. Wanneer nu de volgende acte? - Ook hier heeft iedereen (dwz. de weinige fatsoelijke lieden, want het gros van den indischen Hollander tel ik nu maar niet) er een kater van gehad. Over wat anders.

Ik zond je per gewone mail een 30tal foto's, oude en nieuwe, waaronder die door Greshoff weggemaakte van Tjitjoeroeg. Als je nù nog geen plaatjes hebt voor Ducroo!

In de Levet staan een paar fouten. Ik zal je binnenkort een ex. zenden, waarin die gecorrigeerd zijn. (Deels overgedrukt, deels met O.I. inkt bijgewerkt.) De invloed van Levet op Barnabooth is zeer opvallend, dunkt me. Larbaud noemt 3 ‘vaders’: Levet, Le Beau Voyage van Henri Bataille (dat gansch niet meevalt!) en Les Chants de Maldoror. Zie het opstel Le Gouverneur de Kerguelen in Aux Couleurs de Rome.5606 Verder het gesprek tusschen Larbaud en Fargue in de oorspr. editie van Levet's gedichten, door mij niet herdrukt om 't niet te duur te maken.

Jammer van Verbeet, maar als die heeren die ik je opgaf met hun bibliotheken niet gevonden worden, kan ik dit poeëm afschrijven (in den negatieven zin!) De bibl. van De Haan heeft 't zeker niet, want hij zelf leende 't uit de bibl. van Mr. N.P. van den Berg. Dièn man zijn nazaat moet je uitvisschen!

Kan je me de nrs. bezorgen van het Vaderl. waarin Stapel De Haan herdenkt?5607 Als je ze aan Ter Braak opgeeft (de data) kan hij ze me wel laten zenden. - De N.R.C. waarin ik over Dirk v. Hogendorp schreef is die van 25 Aug. '38.

Ik kan Oud-Batavia voor je krijgen: 2e druk in kleiner formaat, niet onhandig en door De Haan zorgvuldig herzien, met platenatlas voor f 12. inpl. van voor f 24. Als je dat ervoor over hebt, laat ik het je opzenden.

Dat portret van Tine, dat je bedoelt, is inderdaad géén portret van Tine maar van de een of andere actrice. Het is een grap van Edu, die vond dat zijn moeder er zóó uit moest zien.5608

Komt je broer nog langs Bandoeng als hij hier terugkomt? Laat hij mij dan ditmaal wèl opzoeken. Wij wonen Wajanglaan 25, dat is meteen voor 5 mndn. het adres. Nogal petit-bourgeois, maar après tout niet kwaad. Alleen, Bandoeng is een oervervelend plekje! Kom hier maar weer eens wonen om dat te weten. Het spijt ons nu dat wij maar niet ergens op Dago zijn gaan zitten.

Werk interesseert mij. Laat mij vooral de eerste nrs. zenden, opdat ik erover schrijve in't Bat. Nwsbl. Dat essay over de jeugd zag ik niet, helaas, wèl de bespr. van Ter Braak.5609 - Wees overigens niet zóó pessimistisch en reken niet iedere 5 jaar of ze een eeuw waren. 't Kan niet altijd en bij iedereen ‘spuiten’, en dan in zoo'n rottijd!

Dat is dat. Zoek in godsnaam nog naar die bibl. van Van den Berg en zend mij Bruno Daalberg, goed, als dat de eenige manier is. Ik houd er nu mee op.

Hartelijke groeten van steeds je

E.

Ik zend je een nr. van Kritiek en Opbouw, een klein blaadje van ‘democraten’, maar 't eenige werkelijk fatsoenlijke europeesche orgaan in deze heele kolonie. Saai overigens. Ze hebben me in de redactie gehaald, in de hoop op meer leven. Ik schreef om te beginnen een stuk over ‘Indië's grootsten journalist’, den alom gevreesden oud-sergeant en oude pallurk Zentgraaff. Zien of hij eerstdaags terugbijt. Dag!

In dat nr. zette ik een opmerkelijk curiosum, dat niemand heeft dan jij5610: hoe ik me redde uit een bestelling van de Huisvrouwen-vereeniging te Semarang. Geniet ervan en bewaar het als goud!

5606‘Le gouverneur de Kerguelen’. In V. Larbaud, Aux couleurs de Rome. Paris 1938, p. 161-176.
5607F.W. Stapel, ‘In memoriam dr. F. de Haan’. In Het vaderland van 19 augustus 1938 (ocht.). Met hierop een reactie van E.S. de Klerck, ‘In memoriam dr. F. de Haan’. In Het vaderland van 23 augustus 1938 (ocht.).
5608Zie W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli. Amsterdam 1976, p. 190.
5609M. ter Braak, ‘De mythische jeugd’. In Het vaderland van 4 september 1938 (ocht.). Over D.A. de Graaf, De hedendaagse jeugd, Achtergronden en perspectieven verschenen als schrift 8 (augustus) van DVB 15 (1938).
5610‘Over de “echte roman”’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie