E. du Perron
aan
F.R.J. Verhoeven

Bandoeng, 5 september 1938

Bandoeng, 5 Sept. '38

Beste Bob,

Je hebt niets van me gehoord, omdat we hier bek-af waren van 't inhuizen. We hèbben dan een huis gevonden - niet ongeschikt after all, maar niet gemeubeld, dus we hebben meubels moeten koopen, huren etc. en die 1001 spijkers en kleedjes en lapjes die zoo bar ruïneus zijn, als ik Bep gelooven moet. Met het gevolg dat we, omderwille van der zuinigheid, een bezoek aan Batavia deze maand van het program geschrapt hebben. Géén Pasar Gambir voor ons, het zij zoo! En ik die nog wel dat Landsarchief had willen bezoeken, waar je misschien wèl een kattebelletje zou kunnen laten slingeren zonder dat het gegapt werd!

Het groene vod heb ik niet gezien, maar het verhaal in kleuren gehad van Hein Groeneveld, die even hier was en Bep sprak (ik was uit), en van Leo Jansen, op schrift.5551 Het is weer van een hyperbolische plat-en-stomheid, maar dit neemt niets af van het intens ploertige van zulke grapjes, en ik blijf erbij dat het echtpaar Batavia uiten het graf van Coen in-getrapt moest worden.* Als ik jou was, ging ik nu naar Kiveron,5552 legde hem de heele zaak uit (in verband met de vorige gebeurtenissen) en drong aan op verwijdering van die giftige keukenmeid, die blijkbaar voor niets meer staat, omderwille van het Archief. Of heeft men mij de zaak te mooi verteld en heeft dat wijf dien heer van der Tuuk (?) niet eenvoudig gezakkerold of daaromtrent, op een plaats waarvan nu juist zoo gelarmoyeerd werd dat de papieren er vanzelf wegwandelden. Of is dit nu zoo'n geval van vanzelf wandelen, als door dat andere pissebed bedoeld?

Bah! Nu maar over wat anders. In de eerste plaats hartelijk dank voor je bemoeienis inzake dat Menado-paket. Ik heb Nix nu gezegd dat hij afdrukken kon; misschien is het boek nu binnen 14 dagen klaar. Wat ik aan oneerbied over Coen erin gezet heb, zou vergeleken met de zonde van v/d H. het honderdvoudige zijn; nu, ze kunnen die blzij ook in facsimile afdrukken. Moge Colenbrander het me vergeven! Waar zit hij nu? Wanneer komen jullie hier?

Laat nog eens wat hooren. Hartelijke groeten van ons 2 aan jullie 2 en toch tot spoedig ziens, hoop ik.

E.

Ik knap dit af, omdat er weer wat ‘voor het huis’ gedaan moet worden. Maar veel nieuws van hier mis je er niet door. Dit huis was al onze booze en schoone droomen innig dooreengestrengeld.

Groeten aan Wies P. En aan Colenbrander. En où est la Joke d'antan?5553

Bep zegt: denk vooral niet dat het hier mooie meubels troef is, het is een treurig zoodje, al werd er hard aan gewerkt!

5551In De ochtendpost van 3 september 1938 was in fascimile een briefje afgedrukt van de conservator van het Bataviase Museum, A.N.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop aan een op het Landsarchief aanwezige ambtenaar van de Oudheidkundige Dienst, K.L. Crucq, waarin Van der Hoop deze vroeg met hem mee te gaan naar de plechtige bijzetting van het even eerder door P.C. Bloys van Treslong Prins opgegraven zogenaamde gebeente van J.P. Coen.
*Kraspoekoel en haar lijkenrat, Betoel-betoel in Coen zijn gat!
5552J.M. Kiveron (1893-1959), algemeen secretaris van het Nederlandsch-Indisch gouvernement. Het Landsarchief ressorteerde onder de Algemene Secretarie.
5553Wies Perelaer en Joke Bijl, met wie DP op het Landsarchief had samengewerkt. Joke Bijl had op 1 september het archief verlaten vanwege haar aanstaand huwelijk met L.J. Welter. Professor Colenbrander, die een bezoek aan Nederlandsch-Indië bracht, was bij zijn aankomst door Verhoeven van de boot gehaald.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie