E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Parijs,4319 29 juli 1936

Parijs, 29 Juli 1936.

Beste Adé,

Dank voor de prospecti en het geld. Wat dit laatste betreft, je hebt te veel gezonden; ik zal je fl. 5. teruggeven als ik in Holland ben. Op het oogenblik heb ik alles aan Simone gezonden, die meer geld noodig heeft dan gewoonlijk omdat Gille nu vacantie heeft en bij haar is. Ze schreef mij dat jij nog met haar bent uitgegaan en ook Gille gezien hebt. Ik kreeg van prof. Vermeylen, een kinderspecialist in Brussel, eindelijk bericht over hem: het schijnt dat hij krachtig behandeld moet worden voor ‘insuffisance glandulaire’, en dat hij daarom ook zoo slecht leert.

Ik heb op het punt gestaan naar Madrid te gaan, min of meer als oorlogscorrespondent. Malraux was daar namelijk en zou mij veel hebben kunnen laten zien. Maar hij is plotseling teruggekomen, omdat hij denkt hier meer te kunnen doen voor het Frente Popular dan daar. Dit valt overigens niet mee, want de fransche Front-Populaire-regeering is vomitief van voorzichtigheid, combineerzucht en andere schijterigheden. Engeland, Italië, Duitschland sturen vliegmachines en wapens bij de vleet naar de ‘rebellen’ daarginds, terwijl hier iedereen iedereen tegenwerkt, op de vingers tikt, enz.4320 Als dit zoo doorgaat hebben we over een maand fascisme in Spanje, over een jaar in Frankrijk en daarna wel overal, Holland inbegrepen. Het is abject, maar - behalve in Spanje - hebben ze het dan ook wel verdiend. Zóóveel lulligheid is overdreven!

We komen - tenzij ik toch nog naar Spanje ga - hoogstwschl. tegen 15 Aug. in Holland, en wel in Amersfoort, in een soort pension met prachtige tuin, genaamd ‘Gedong Mampir’. We blijven dan in Holland tot ± 8 September; dus hoe moet dat nu met jouw nog in Parijs komen? Is het niet het beste dat je nù nog komt, bv. van 7 tot 15 Aug., of eerder, en met ons mee teruggaat naar Holland; of is dat te veel over-en-weer? Wat ons betreft, ben je natuurlijk vanaf morgen van harte welkom.

Die boot van 8 December lijkt mij wat laat. Ik ben liever vóór Nieuwjaar '37 in Indië. Gaat er geen goede boot eind November? - Ik zal die papieren nog nazien (ze zijn vanmorgen pas gekomen). Maar als jij een goede boot ziet tegen eind Nov., geef die dan op. Schrijf in ieder geval even, ook over het elkaar terugzien. Je moeder4321 gaat toch mee naar Indië, voor haar hoef je dus niet in Den Haag te blijven.

De Thouars4322 hoop ik dan in Holland te ontmoeten. Ook die Dr. Verhoeven. Je zegt dat hij landsarchivaris is; maar is hij ook niet de opvolger van mijn oude chef Gediking4323 als bibliothecaris van het Bat. Genootschap? Of is dat tegenwoordig één? (Landsarchivaris was vroeger Dr. De Haan, je weet wel, van Oud-Batavia en Priangan.)4324

Die boeken die ik je liet zenden zijn natuurlijk gratis. Zóó gek sta ik er nog niet voor, dat ik je die zou laten betalen!

Nu, Dé, bericht even hoe de plannen zijn. Veel hartelijks van Bep, een neuszoen van Alijn en een poot van je

E.

P.S. - Ik zag hier laatst een ex. van Anthony Adverse, te koop voor 12 frs. Maar het was zoo enorm dat ik het niet durfde koopen; zulke dikke boeken lees ik alleen als het Oorlog en Vrede is! Maar wil jij het misschien hebben? Voor 12 frs. is ‘te geef’.

4319Briefhoofd: Le Murat, café te Parijs.
4320De republiek Spanje had sinds de verkiezingen van februari 1936 een volksfront-regering. Op 17 juli begon generaal Francisco Franco in Spaans-Marokko een opstand tegen de wettige regering. De Franse volksfrontregering van Léon Blum kondigde, op aandringen van de radikaal-socialistische coalitie-partner, aan dat haar wapenleveranties aan Spanje gestaakt zouden worden. Pierre Cot, minister van luchtmacht, zorgde met goedkeuring van Léon Blum dat ‘particuliere’ transacties wel doorgingen. Namens de Spaanse regering deed André Malraux wapen-aankopen.
4321Mevrouw Tissing-Lunsingh Tonckens.
4322Niet achterhaald.
4323DP werkte van 1 december 1920 tot 1 juli 1921 onder Gediking als assistent.
4324F. de Haan, Oud Batavia, Gedenkboek t.g.v. het driehonderd-jarig bestaan der stad in 1919. Batavia 1922-1923. 3 dln. F. de Haan, Priangan, De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811. Batavia 1910-1912. 4 dln.; een geschiedenis van de Westjavaanse en door Soendanezen bevolkte hoogvlakte die later de Preanger werd genoemd. De Haan was de eerste landsarchivaris van Nederlands-Indië.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie