E. du Perron
aan
Het Vaderland (C.M. Schilt)

Parijs, 24 juli 1936

Parijs, Vrijdag.

Zeer geachte Heer Schilt,4309

Ik kom u inderhaast het volgende voorleggen: Mijn vriend André Malraux is gisteren naar Madrid gevlogen. Het is mijn bedoeling hem daar te bereiken. Gelooft u dat het iets is voor Het Vaderland, als ik, hetzij brieven schreef, hetzij een soort journaal aanlegde om later te publiceeren? Ik zal, als ik Madrid bereik, in de gelegenheid zijn dingen te zien en mee te maken waar de meeste andere journalisten buiten blijven, en Malraux heeft mij alle medewerking toegezegd, niet alleen voor Madrid zelf maar om mij eventueel te verplaatsen.*

Ik wacht nu op een telegram uit Madrid; mocht dat er morgen zijn en alles niet tegenloopen, dan vertrek ik Zondag, of Maandag uiterlijk. Zou u mij - voor het geval de zaak u interesseert - een kaart willen zenden (per expresse) waarop staat dat ik voor Het Vaderland werk? Het kan zijn dat ik (in Barcelona bijv.) door de fascisten heen moet, en in dat geval kan deze kaart mij van veel nut zijn. Ik ben allerminst communist, zooals u weet, maar als lid van Vigilance en van die Défense de la Culture, èn als vriend van Malraux, kan ik veilig circuleeren in ‘linksche’ wateren.

De post werkt op het oogenblik niet in Spanje, zoodat alle berichten hier getelegrafeerd of getelefoneerd worden. Vandaar dat ik u niet aanbied meteen berichten te sturen. Maar zoodra de post weer in werking komt, kan ik toch probeeren u een paar brieven te sturen, b.v. per expresse uit Madrid.

Mag ik erop rekenen dat u mij zoo'n kaart - liefst met stempels en dergelijke erop, zoo ‘officieel’ mogelijk van aspect - omgaand en per expresse stuurt, wanneer u voelt voor deze expeditie?

Geloof mij met vriendelijke groeten, hoogachtend, uw dw.

E. du Perron

4309CM. Schilt (1878-1950) was hoofdredacteur van Het vaderland van 1924 tot 1942.
*M. is president van de ‘Association mondiale contre la guerre et le fascisme’ en gast van de spaansche regeering.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie