E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 10 juni 1935

Parijs, Maandag.

Beste Jan,

Dank voor je briefje. Heb je Henny die boeken nog gezonden? Dit is van belang. En heb je Scheherazade van Brulez voor hem?

Dat van Angèle Manteau is een mooi bericht; maar als je haar ziet, zeg haar dan dat ze ongelijk heeft met zoo de pest aan mij te hebben, omdat ik haar weleens geplaagd heb maar nooit met de bedoeling haar te pesten. (Overigens leg ik mij er natuurlijk direct bij neer dat ik niet in aanmerking kom voor vergelijking met de persoonlijkheden die haar sterkere sympathie vermogen aan te trekken.)

Ingesloten een brief van Arthur - erg grappig, en vooral als je bedenkt dat hij nooit over een boek loskomt! Ik zal hem spoedig hartelijk schrijven; stuur me den brief omgaand terug. Ik doe erbij: een stuk van bolle Ton; precies wat je verwachten kon; ik had dit stuk voor hem kunnen schrijven! Het is De Nwe Gemeenschap met een vernisje van fatsoen. De kritiek over mij wil zeggen: voor 90% persoonlijke wraakneming - waarvan je dan, als je optimistisch bent, 15% ras-domheid mag aftrekken. En daartegenover steken stukjes als die van Menno - strategisch dus - wel erg bleek af. Ik verdien misschien noch een ‘excès d'honneur’ noch zooveel ‘indignité’3752; maar ik ben er nu toch al vrijwel zeker van dat het laatste mij heel wat royaler zal worden toegemeten dan het eerste. En de idioten die wij zijn maken zich toch dan nog flink druk - op gezette tijden - over de nederl. literatuur!

Om het dan maar meteen weer eens te doen: kom alsjeblieft de 20e, want anders sta ik hier per slot alleen met Tielrooy.3753 Ik stuurde uitnoodigingen aan: Henriette Roland Holst, Huizinga, Arthur, Helman, jou, Menno, Coenen voor Holland, en Aragon, Lalou of een ander heeft daar Tielrooy bij gezet, die de eenige zal blijken te zijn die zeker komt! Voor Vlaanderen vroeg ik: Stijn Streu veis, Vermeijlen, Walschap. Ik heb nu nog 2 uitnoodigingen. Zie jij nog iemand?

Ik probeerde Klim Samguine te lezen, HET groote ‘epos’, de Jean-Christophe en het z.g. levenswerk van Gorky. Er is nog maar één deel van uit (Klim l'Enfant), maar dat is dan ook stompzinnig vervelend voor een heele bibliotheek tegelijk. Bah! - Wat zijn we toch goeiïg om al deze onleesbaarheden, die door de politiek weer naar voren gestouwd worden, te probeeren te genieten. De komende roman van Ehrenburg zal ik ook weer inkijken, al kan ik vooruit nagaan dat het heele zwikje revolutionaire literatuur van dezen heer geen 25 blzn. waard is van Guzman.

Ik denk dat het groote Congres heelemaal niet mee zal vallen als resultaat, maar zéér de moeite waard zal zijn om te beleven. Maar kom, hoe dan ook, voor Menno en mij.

Hartelijk gegroet, met Aty en van Bep - steeds je

E.

Ook het stuk van bolle Ton graag terug. Ik wil alles verzamelen wat door Ducroo loskomt.

3752Naar Racine, Britannicus, acte 2, scène 3: ‘Ni eet excès d'honneur, ni cette indignité.’
3753J.B. Tielrooy (1886-1953), Nederlands romanist, sinds 1938 hoogleraar te Amsterdam.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie