E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Parijs, eind april 1934

Parijs, eind April.

Beste Hein,

Ik kom je weer aan boord met vragen! Menno heeft er laatst wat gehad, nu jij weer. Of was Menno ook jij???

Wat is in het Holl. ‘la prison de droit commun’? (Droit commun = gemeen recht; kan je dit op weg helpen?)*

Wat ‘le greffier de l'entrée’? bedoeld wordt de man die de gevangenen inschrijft, als ze de gevangenis ingaan.

Kan je ‘régime’ van gevangenen niet anders vertalen dan door ‘regiem’? ‘Je suis au régime des “provisoires”.’ Deze ‘provisoires’ zijn ‘voorloopigen’: je zegt toch ‘voorloopige hechtenis’, niet?

Kan men ‘gardes’ - soldaten van de garde, tegenwoordig vertalen door ‘gardisten’? Bijv: - ‘..., zei de gardist’. Of is dat te vrij?

Hier komt je novelle binnen. Gelezen. Het is niet slecht, maar toch veel minder dan het andere. Het is een ‘réalité fantastique’; er gebeurt hier niets werkelijks, wat onbevredigend blijft! Het andere is ook veel boeiender, en beter als vertelling. - Veel dank voor de vechttermen!

Kan je me zeggen wat de juiste Holl. term is voor ‘foyer d'une locomotive’? Stookplaats? Haard?

Kan je me de juiste vertaling aan de hand doen voor ‘Mouvement Général des Fonds’. Het is een bank, denk ik, of een bankachtige staatsinstelling. Ik vertaalde door ‘Algemeene Fondsen-Omzet’. Kan het beter? (‘Algemeen Fondsen-Verkeer’??)

‘Sociétés de production’ = ‘productie-maatschappijen?’

Un ‘réseau d'agents’ (van een groote handelsonderneming): kan ik vertalen door ‘netwerk van agenten’? Of moet ik zeggen ‘gebied dat door de agenten bestreken wordt’? (Dit is minder plastisch.)

Vertaal, als in de krant: ‘la prise du pouvoir par le général Tsjang-Kai-Sjek’. - (Aan de macht komen?)

Hoe kan ik ‘les Etablissements’ vertalen: ‘l'Etat et les Etablissements’? Staat en bankwezen? Les établissements = de banken? Of is er een ander woord, ook bij ons?*

Ik heb ‘la Banque de France’ (Staatsbank) vertaald door ‘Bank van Frankrijk’. Is dat goed? Of is ‘Fransche bank’ beter? Of kent iedereen de Fransche naam (als ‘Crédit Lyonnais’)?

‘Placer un emprunt’ - ‘een leening plaatsen’? Of ‘beleggen’? (Bezien v/h standp. van wie de leening geeft).

‘Emettre un emprunt’ - een leening verleenen of uitgeven? (‘L'emprunt est émis’, enz.)

Wat kan ik zeggen voor: ‘les communistes sont écrasés partout’ - en dgl. ‘Verpletterd’? Of gewoon ‘verslagen’? Hoe staat het in de krant?

‘La Chine va recouvrer son autonomie douanière’; hoe zeg je dat in het Hollandsch? ‘Krijgt China de zelfstandigheid van zijn douane terug’?

‘Banques d'affaires’ = handelsbanken? of zakenbanken?

‘Conseils’ (van banken, etc.) ‘Raden’?

Hoe heet een ‘chef de service’ in een Hollandsch ‘huis’? ‘Bedrijfschef? bedrijfsleider?’

Wat is ‘le Président du Conseil’ in het Hollandsch? ‘Voorzitter van den Ministerraad’?

‘Usine d'électricite’ = electrische fabriek? electriciteitsfabriek, fabr. van el.? Wat is de juiste Holl. term?

Wat is ‘sections d'agitatrices’ (vrouwelijke agitators?) Ik weet wel wat het is, maar wat is de Holl. term? Verdomme!

Ik heb al deze dingen opgeschreven gedurende de dagen waarin ik het laatste stuk vertaalde. Alles is nu klaar; ik wacht alleen nog maar op dit lijstje. Het is niet weinig - maar als je je financier weer te pakken krijgt, is het meeste toch in één zitting opgeknapt, denk ik.

Kan je deze vragenlijst betrekkelijk gauw klaarkrijgen? - zoodra ik namelijk die dingen heb ingevuld, kan mijn laatste stuk naar de W.B. en krijg ik 3/4 van het honorarium. De rest als het boek ver-schenen is. Wel wonderlijk, deze laatste maatregel - is dat soms voor als de vertaler het verdomt de drukproeven na te kijken?...

Je krijgt natuurlijk een gebonden ex. van de vertaling, als je er prijs op stelt!

Las je Menno's Politicus? Wat denk je er precies van? Of doe je dat nog niet? Het is niet gemakkelijk!

Ik zie, bij het overlezen van je brief, dat je me 1e drukken van Multatuli aanbiedt. Het is alleraardigst van je, maar ik geef niets om bibliofiele uitgaven die alleen maar curieus zijn (als de meeste 1e drukken). Maar als je een gaaf en behoorlijk uitziend exemplaar voor me kunt vinden van de kop-uitgave (10 dln.), signaleer me die dan. Liefst met de 3 toegevoegde dln. erbij, die min of meer uniform met de 10 andere door een anderen uitgever (de eene Cohen, de andere Elsevier???) werden gedrukt. Soms vind je het heele pak bij elkaar, compleet; meestal alleen de 10 dln. - Hartelijk dank toch voor je aanbod.

Vrijdag a.s. gaan we voor een week uit Parijs om even uit te blazen, voor ik weer aan mijn ‘roman’ begin. Schrijf dus niet meer hierheen. Ik zal je ons adres opgeven of je vragen mij poste restante te schrijven naar het volgende plaatsje, als we niet op één plaats blijven (wschl. Grenoble alleen).

Hartelijke groeten, ook van Bep, een hand van je

E.

En nogmaals veel dank voor al de gedane moeite! Ik kan je niet zeggen hoe blij ik ben dat het gedonder afgeloopen is. Ik geef enorm veel om dit boek - maar het vertalen is een tweede.

*De ‘strafgevangenis’?
*Ik denk dat deze ‘établissements’ = kredietbanken; in tegenstelling met ‘banques d'affaires’. Is dat zoo? Kan je dit navragen? Dit is van veel belang! het komt telkens terug.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie