E. du Perron
aan
A.C. Willink

Den Haag, 2 oktober 1931

Den Haag, 2 October.

Beste Carel,

De ontbrekende fl. 10.- zal ik je zoo spoedig mogelijk zenden. Op het oogenblik heb ik zelf te kampen met allerlei kosten. Ik heb n.l. een kamer gehuurd, met pension en al, in de Van Imhoffstraat 16, hier in Den Haag, en moet probeeren heel zuinig te leven. Mijn moeder klaagt ook erg over dalende aandeelen en weigerachtige renten. We zullen ons binnenkort met handenarbeid moeten bezighouden: Rote Arbeit, bitte! Ik weet niet wat jij waard bent op dat gebied; allicht meer dan ik.

Waarom maak je je zoo èrg nijdig over die Hammacher-historie1982? Van een verband tusschen Charley Toorop enjullie hoeft geen sprake te zijn: in dit opzicht is het juist veel beter dat hij een stuk over Ch. Toorop alleen schrijft, en niet een overzicht over moderne schilderkunst, waarin zij boven jullie werd geïnstalleerd. Bouws heeft een goed plan: naar aanl. v. jullie gezamenlijke tentoonstelling,1983 zullen we iemand vragen een groot stuk over jullie te schrijven: Gres-hoff bijv. - en hem zoo het kan op kosten van Nijgh en Van Ditmar naar Holland laten komen ervoor (misschien kan hij dan ergens logeeren?) Of ken jij iemand anders? Het pestilente is dat er geen schrijvers zijn! aan Hammacher kwamen we door Vic. Jan Engelman is jullie ook niet zoo bijster welgezind, bij hem zouden jullie worden weggedrukt achter Wiegersma.1984 Ik - en Bouws - hebben werkelijk het beste voorgehad; ik ben zelf (nu ik wat van hem las) heelemaal niet dol op de schrijftrant van dien Hammacher. Noem mij iemand, die in staat is een behoorlijk stuk over jullie te schrijven, en wij zullen dien man aanschrijven. Het is toch àl te bête dat, voor zooiets, iemand uit België moet worden ontboden!

Dat er - zoodra het maar kan - een behoorlijk stuk over jullie in Forum verschijnen gaat, staat vast.1985 Houd je dus met combinaties tegenover Ch. Toorop, Wiegersma, en andere levende beroemdheden niet op. Heb je lust om zelf een stuk te schrijven, ga je gang. Maar je kunt het toch moeilijk over jezelf gaan doen? of jij over Koch en Postma, en dan zij over jou? Dat is het ongeluk voor jullie schilders, dat zooiets direct als de ergste reclame zou worden uitgekreten. Ik heb er zelf de pest over in, dat geen enkele kritikus over schilderkunst jullie geven kan wat jullie toekomt (een dithyrambisch stuk wordt immers niet verlangd!) Ik stel je voor: zoeken jullie den man - maar dan ook een, waar je je zelf niet voor hoeft te schamen.

Met hartelijke groeten, ook aan de zoete Wilma, en je moeder,

steeds je E.

- Kom je me eens opzoeken, als je rijk bent? Hetzelfde geldt van mij tot jou!

1982In het eerste nummer van Forum zou een artikel van A.M. Hammacher over Charley Toorop verschijnen.
1983Samen met Pyke Koch en Kor Postma exposeerde Willink van 1 oktober t/m 15 november 1931 voor de Rotterdamsche Kring. Greshoff besprak deze tentoonstelling in Wendingen, maandblad voor bouwen en sieren van Architectura en Amicitia, 12e serie, nr. 6.
1984Engelman was bevriend met de schilder H. Wiegersma.
1985‘A.C. Willink’. In Forum 2 (1933), 2 (februari), p. 113-122, op verzoek van DP door Greshoff geschreven.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie