E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Brussel, 9 maart 1931

Brussel, Maandag 9-3-'31.

Geachte Heer,

Het is niet zóó heel erg onmogelijk dat u mij niet zou hebben herkend, want ik had een soortement uilenbril op en zat zonder hoed en overjas - wat mij een uiterst zakelijk cachet verleent. Toch ben ik nu mèt u geneigd aan te nemen dat we elkaar met een verschil van een paar minuten zijn misgelopen. Ik verliet die fameuze Bagatelle om 2 of 3 minuten over negenen, op het horloge van mijn vriend Bouws. Hij had groote haast om naar Rotterdam terug te gaan; misschien heeft hij mij - en u - òns enfin - met die 2 of 3 minuten - misschien wel met 5 volle minuten - bedrogen!...

Hoe het zij, en zooals reeds gezegd: een volgend maal beter. ‘Fa niente, domani megliore’, zooals die alleraardigste Italiaansche verleider zich troost op pag. zooveel van Langs Lijnen van Geleidelijkheid.1605

De portretten in die afl. van Elzevier's kreeg ik reeds. Niettemin dank voor uw vriendelijk aanbod ze mij te bezorgen. Maar u zou misschien iets anders voor mij kunnen doen: n.l. bij de Couperianen, of misschien nog liever de niet-Couperianen, uit uw omgeving, zoeken naar een behoorlijk gedrukte Eline Vere, in behoorlijken staat ook, in dat vierkante formaat, u weet wel; maar vanaf den 5en druk worden de letters beroerd, geloof ik. Ik heb hier een 6e druk, geheel gelijk aan den 5en, dien ik op uw expositie zag; maar er zijn betere drukken geweest. Zou u niet eens willen informeeren bij den heer Van Boo ven? De 1e druk was in 2 dln., maar zal wel onvindbaar zijn; - rest een kleine keuze tusschen 2e, 3e en 4e drukken. U zou er mij een bizonder groot plezier mee doen; en ik heb voor het exemplaar, als het goed (d.w.z. onbesmet en ongekreukt) is, gaarne een fl.10. à fl.15. over. Bovendien wil ik dan ook wel mijn 6e druk aan een event, liefhebber overdoen.

Nu is dit alles feitelijk overbodig indien binnenkort - of laat ons zelfs zeggen: ‘binnen afzienbaren tijd’ - Eline Vere als 1e deel in de uitgave van de Verz. Werken uitkwam.1606 Maar hoe staat het daar eig. mee? Ik vrees: slapjes. Holland is voor dergelijke plannetjes eenvoudigweg een infaam terrein; voor het groote publiek is Couperus een naam geworden, het soort beroemdheid waar men nu zéker genoeg van is om erover te kunnen wauwelen zonder verdere nieuwsgierigheid (tenzij dan voor de goedkoope uitgaafjes van Majesteit, Psyche, Fidessa, door Veen uitgegeven, en die men af en toe nog eens cadeau geeft of krijgt). Misschien dat de biographie door Van Booven de belangstelling weer een beetje opwekt - als daar handig mee gewerkt wordt. Te moeilijk of te audacieus voor het groote publiek zal stijl noch visie van dat boekwerk zijn; te oordeelen ten minste naar het hfdst. in Elzevier's dat beminnelijk kinderachtig is. Maar alles helpt, en Mevrouw Couperus-née Baud lééft nog!

Mooi; de rest mondeling in Den Haag, vroeger of later. Met beste groeten, uw

EduP.

1605Louis Couperus, Verzameld werk 3 (Amsterdam 1953, p. 600).
1606Het ‘Genootschap Louis Couperus’, opgericht op 17 december 1928, onder voorzitterschap van Henri van Booven, stelde zich ten doel een volledige uitgave van Couperus’ werk tot stand te brengen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie