E. du Perron
aan
W.A. Kramers

Gistoux, 18 april 1930

Gistoux, Vrijdag.

 

Beste Wynand,

's Morgens zond ik je mijn bakkes door Creixams; een uur later was hier de copij van 's Gravesande. Jammer dat alles niet metéén kon: ik bedoel, innig vereenigd in één omhulsel en onder één porto. Maar hierbij dan die misachte copij terug. Daar heb ik nog wel zoo aan gewerkt! 's Gr. had er iets anders op gevonden om mijn ‘kernachtigheid’ uit te drukken; hij had mij laten spreken in van die Spartaansche - de Wallons zeggen ‘lapidaire’ - korte zinnetjes, die mij altijd aan asthma, of iets anders borstkwalerigs, bij den spreker, doen denken. Maar o God, o God, nu is het ook alweer niet goed!

Laat ons aannemen dat een samenwerking tusschen 's Gr. en mij nu eenmaal ‘onharmonisch’ is. Misschien had ik dus beter gedaan dat proza ongerept te laten.

In ieder geval - nu de ramp geschied is - heb ik - voor zoover mij nog mogelijk - rekening gehouden met je zucht naar kortheid. Ik heb dus die passage over Buning, die mij niet beviel, geschrapt*: dat is één naam minder; en den naam Minne, dien ik fatsoenshalve moèst noemen bij de jongere Vlamen, in één tusschenzinnetje aangebracht. Verder heb ik een ander tusschenzinnetje, van vier woorden, gevoegd bij mijn opmerkingen over Helman. Dat is dus, in het ensemble: 4½ geschrapt en 1½ regel toegevoegd = 3 regels geschrapt. Excusez du peu en neem de goede bedoeling voor lief. We zullen afwachten of Jan Racan terug vindt. (Niet Jan Racan, maar Jan Greshoff, Honorat de Bueil, seigneur de Racan).

Ik besluit met de nogmaals uitgesproken wensch je dezen zomer als gast in Gistoux te zien.

Dadag!

Je E.

 

P.S. - Ik blijf in laatste instantie dat interview een beetje overbodig vinden; het werd mij door Pom Nijhoff op den hals geschoven, ook al uit commiseratie met P.-'s Gr. En nu het er eenmaal ligt - mon Dieu, er zijn wel beroerdere interviews in D.G.W. onder dak gebracht. Ik vind het interview-genre op zichzelf altijd sympathiek, en wie weet, als het afgedrukt is - d.w.z. uit het ms. van 's Gr. in kernachtige drukletters overgezet - valt het je nog wel mee.

Als je die teekening van Creixams niet voor het interview wenscht, dan kan je ze misschien nog gebruiken bij een bespr. van Nutteloos Verzet door Houwink b.v., of een nòg toekomstiger gelegenheid. Haast met terugzenden is er heelemaal niet. Als je het ding maar een veilig plaatsje geeft, zoo tusschen je piano en je boekerij.

- Ik wou dat ik je iets interessanters te vertellen had, maar hier is alles de ruste-ende-berusting zelve. Integendeel, ik reken op jou om wat Haagsche geest en levenslust hier over te brengen, liefst binnen ‘afzienbaren tijd’. Voor bijbehoorende ‘borrels’ zal ik zorgen.

*inpl. van die te ‘verbeteren’, wat minstens vijf zinnen had vereischt!
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie