E. du Perron
aan
J. Greshoff

Amsterdam, 21 januari 1930

Amsterdam, 21 Jan. '30.

Beste Jan,

Het is alleraardigst van je mij zooveel harten onder de (ééne) riem te steken, maar hoe kan ik de onderteekenaren van je petitie860 iets belòven? Ik zoek naar diplomatieke uitvluchten... Laat ons hopen dat de twee stukjes ‘van mijne hand’ dewelke je in D.G.W. van deze en van de volgende maand zult aantreffen, je voorloopig tevreden zullen stellen - of lasje ze reeds in drukproef, o jij, wien niets verborgen blijft?!

Later - als ik hier een beetje behoorlijk ingekwartierd ben - nous verrons. (Nous verrons est un mot magique - qui sert dans tous les cas fâcheux...)

Dank verder voor de doopceel van V./d.H. Dat die man nog garde-luitenant is geweest! Officier, tout comme Beyle...

Ingesloten het antwoord van je vriendje Koning. Wat een rare gewoonte van dien man om ‘letterkundige’op de enveloppe te zetten. Maar het voornaamste vind je beantwoord.

Verder een uitknipsel dat Slau mij verzoekt jou door te zenden - omdat jij er wel wat van ‘brouwen’ zult. Stuur het hem anders terug. Schrijf hèm eens een hartelijken brief, hij heeft er meer behoefte aan dan ik, en au fond is het erg aan hem besteed. Neem deze uitknipsel-affaire als aanleiding. Adres: Twijnstraat 26 bis, Utrecht.

Ik lees Van Deyssel (kritieken), wat mij erg meevalt.

Tot nader. Steeds je

Ed

P.S.

Je bent niet tevreden over Germaine Wouters, maar ik ben het niet erg over onzen vrind Henri Mayer. Hij zendt mij allerlei boeken die hij voor mij opscharrelt voor veel duurder op - ik heb er al meer zoo over gedacht, o.a. bij die verzamelde werken van Multatuli die ik fl. 40.-moest betalen, terwijl er fl. 25. of zooiets instond - en die men hier overal861 voor fl. 20. à fl. 25. kan krijgen; later bij een z.g. pracht-uitgave van Potgieter, die hij mij fl. 8. zooveel liet betalen, terwijl het ding, zooals ik het nu zie, misschien fl. 4 gekost heeft* - en nu, last not least, zendt hij mij een Ronsard van La Sirène die 20 frs. kost en nog overal te krijgen is, voor fl. 5! - Alles goed en wel, maar dit is de manier om mij onmiddellijk van de firma weg te krijgen. Ik kan niet tegen zooiets. - Schrijf hem er alsjeblieft niet over (ik heb het zooeven gedaan862); misschien schikt alles zich nog wel. Maar ik krijg in zoo'n geval - vooral gegeven de ‘vriendschappelijke verhouding’ - opeens een verdomd onaangenaam gevoel over mij, evenals indertijd bij Simonson. Ik zeg jou dit, geheel entre nous, en wacht op nader bericht - of bewijs. En mocht het een ‘bewijs’ zijn, dan is het meteen uit.

E.

Aan Boosten en Stols heb ik ook geschreven. - Kelk werkt aan een bespreking van mijn 3 boekjes - alle 3 (gele) - achter elkaar. Voor Vr. Bladen863.

860Niet achterhaald waar dit op slaat.
861Dubbel onderstreept.
*En dan nog! Potgieter krijgt men overal voor een prikkie. Als ik zeg fl.4-bedoel ik fl.4.-voor een erg weerloozen en gewilligen klant.
862Brief niet teruggevonden, evenals de brief aan Kramers waarvan sprake is in 398 en 401.
863In DVB van september 1930 publiceerde C.J. Kelk onder de titel ‘E. du Perron, prozaïst en dichter’ een lovende bespreking van DP's prozabundels Bij gebrek aan ernst en Nutteloos verzet en van zijn poëziebundels Poging tot afstand en Parlando. Kelk noemde DP een ‘moderne’ schrijversfiguur en karakteriseerde hem als ‘hard maar warm, hartelijk maar ironisch tevens.’
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie