E. du Perron
aan
M. Premsela36

Brussel, 14 februari 1925

Brussel, 14-2-'25

Mijnheer,

Uw opmerkinkjes over Carnet Bric à Brac en mijn boekje37 kwamen mij, daar ik ongeveer twee maanden in het buitenland was, eerst heden onder oogen. Ik weet niet of u misschien een persoonlijke veete met ‘Het Overzicht’ in het reine heeft gebracht, maar hecht er aan u even te zeggen dat ik een dergelijken winkelierstoon in een boekbespreking zeker niet van ù (u is immers Martin Permys?) had verwacht. Hier in Vlaanderen, in de Volksgazet bijv. waren uw onbeduidende hatelijkheidjes natuurlijk volkomen op hun plaats geweest. Het spijt mij ook te zien dat een Nederlandsch onderwijzer in het Fransch, die, al zit hij wat uit het gedrang, ten slotte nog de gebrs Tharaud heeft vertaald38, een zoo volkomen blijk geeft van zijn onbekendheid met het surréalisme. Misschien kan het Januari-nummer van uw Gulden Winckel u inlichten; de heer Roëll althans heeft de zaak wat beter bekeken alvorens erover te schrijven.39 Tot besluit nog dit: mijn volgend uitgaafje zal den prijs van drie frank niet over-schrijden; ik ben het nog niet met mijzelven eens over de keus van het papier.40

Met groeten

Duco Perkens

Adres:

E. du Perron

3 rue de Belle-Vue

Bruxelles.

36Martin Jacob Premsela, Nederlands letterkundige (1896-1960). Bracht zijn jeugd en middelbare schooltijd door in Antwerpen, waar hij klasgenoot van Paul van Ostaijen is geweest. Studeerde daarna Frans te Amsterdam en Groningen en werd leraar. Debuteerde als dichter in Het getij en publiceerde onder het pseudoniem Martin Permys toneel, verzen en prozaschetsen. Was ook vertaler en criticus.
37In DGW 23 (1924) 12 (dec.), p. 188 besprak P zeer kort Het roerend bezit en Seuphors dichtbundel, die in 1924 te Antwerpen verschenen was. Beide boekjes waren uitgaven van Het Overzicht.
38P's vertalingen, De schaduw van het kruis en Pogrom, verschenen in 1923 en 1924 te Baarn.
39W.F.A. Roëll publiceerde in DGW 24 (1925) 1 (jan.), p. 15-17 zijn ‘Brief uit Parijs’, die voor een groot deel gewijd was aan ‘Psychisch surrealisme’, ‘Het surrealisme een volledige levensleer’ en ‘Physiek surrealisme’.
40Het roerend bezit kostte vijf frank. Premsela had opgemerkt: ‘Het papier is echter ditmaal mooi en de letter prettig’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie