[p. 377]

Bijlage 36

J. van Hasselt (Bond van Kunstkringen) aan S. Koperberg (secretaris Java-Instituut te Jogjakarta): Batavia, 6 februari 1939. Afschrift op briefpapier van de Bond van Kunstkringen. Bij 4295, over het op te richten tijdschrift ‘Noesantara’, zie 3499 n 4 (Brieven VII, p. 421) en 3676 (Brieven VIII, p. 132-133).

batavia-c 6 Februari 1939. -

WelEdelGestrenge Heer.

Uw brief van 1 dezer met de daarbij gevoegde concept-circulaire889 bracht ik ter sprake in de bestuursvergadering van den Bat. Kunstkring d.d. 2 dezer, in welke vergadering ook het dagelijksch Bestuur van den Bond van Kunstkringen aanwezig was (behalve helaas de Heer Verboom, die uitstedig was).

Het Bestuur bleek van oordeel, dat hier te lande geen behoefte werd gevoeld aan het door U voorgestelde tijdschrift en dat zulk een tijdschrift naar alle waarschijnlijkheid geen levensvatbaarheid zou blijken te hebben.

In alle gevalle bleek de Bat. Kunstkring niet bereid geld voor de uitgifte van zulk een tijdschrift beschikbaar te stellen en ook de Bond kan dit niet doen, naar ik U reeds mede-deelde.

Daar mij bekend is, dat de kring Soerabaia en de kleine kringen om financieele redenen geen steun kunnen bieden aan Uw Plannen heb ik in overleg met het bestuur van het zenden van een circulaire afgezien.

U zoudt bij den welvarenden Kring Bandoeng steun kunnen trachten te vinden, doch daar naar alle waarschijnlijkheid tevergeefs.

Het spijt me u dus te moeten mededeelen, dat de Kringen Uw plannen niet kunnen steunen.

Hoogachtend,

w.g. J. van Hasselt.

889Zie bijlage 29 voor eerste en tweede versie.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie