4121 (195a). Aan H. Scholte: Gistoux, 30 augustus 1928

Gistoux, 30.8.28.

Zeer geachte heer Scholte,25

Ingesloten het gevraagde.26 Jany Holst is reeds naar Normandië doorgereisd, maar ik denk hem 8 of 10 Sept. a.s. te Parijs terug te zien en zal dan niet verzuimen hem aan uw wenschen te herinneren.27

Onuitgegeven gedichten van P.v.O. zijn er eigenlijk niet meer - of zij zouden al zeer weinig ‘representatief’ zijn. Ik zend u dus mijn keuze uit het in Holland toch zoo goed als onbekende laatste nr. van Avontuur.28

Ook ikzelf heb voor het oogenblik geen absoluut onuitgegeven werk, behalve twee of drie verhalen van veel meer dan 6 pagina's. Ik zend u het proza van een zeer kleine plaquette29 die verleden jaar in 20 exx. werd gedrukt! hopend dat u er genoegen mee kunt nemen. Mocht u er echter bezwaren tegen hebben, zoo doen wij wellicht beter een nieuwe gelegenheid af te wachten...

Inmiddels teekent met beleefde groeten gaarne uw dienstwillige

EduPerron

[p. 25]

P.S. - Mag ik van dit schrijven gebruik maken om u nog wel te danken voor het vrijwel sympathiseerend necrologisch artikel dat u in '26 aan mij wijdde?30

25Mr. Henrik Scholte (1903-1988), publiceerde enkele bundels gedichten: Refereinen met Jan Campert (1922), Chrysantheem (1923) en Intermezzo (1927) en schreef kronieken o.a. in Den gulden winckel en De groene Amsterdammer, was redacteur van Filmliga en van Erts, Letterkundige almanak (Amsterdam 1929). Niet alle brieven van DP aan hem zijn teruggevonden, zie bijv. 1090 (122) in Bw TB-DP 1, p. 167.
26De kopij van ‘Gebed bij de harde dood’, verschenen in Erts 1929, p. 201-206 (Vw 1, p. 69-74) en de portretschets van DP door Pascal Pia van 15.11.'26, afgebeeld op p. 202 van Erts.
27Van A. Roland Holst verschenen in Erts 1929 ‘Liefde's aanblik’ en ‘Geen tweede Troje’, p. 55 en 56.
28Het derde en laatste nummer van het tijdschrift Avontuur 1 (1928) 3 (april) was gewijd aan het nagelaten werk van Paul van Ostaijen. Erts 1929 nam hieruit het gedicht ‘Rijke armoede van de trekharmonica’ (p. 21) over.
29Alle de rozen of Het gesprek bij maanlicht, Brussel 1927, bevatte behalve zes sonnetten ook acht prozastukken; in 1985 in 60 ex. te Baflo herdrukt. Deze prozastukken niet in Vw.
30Henrik Scholte schreef op p. 763-764 van zijn kroniek ‘De poëzie van de maand’ in Nederland 78 (1926) 8 (augustus), p. 759-764, over de dood van Duco Perkens; vgl. Brieven I, p. 383.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie