[p. 180]illustratie

Boekenfilm

Voor het comité Henric van Veldeken werd door Leiter-Nypels te Maastricht uitgegeven Henric van Veldeken, inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing door L.J. ROGIER. Dit boekwerk, dat ook eenige fraaie illustraties bevat, werd als inzending op de door genoemd comité uitgeschreven prijsvraag bekroond door een jury, bestaande uit de hoogleeraren Dr. Gerard Brom (Nijmegen), Dr. J. van Dam (Amsterdam), Dr. J.H. Kern (Leiden), Dr. L. Schrapé (Leuven), Dr. R. Verdeyen (Luik) en Dr. Albert Verwey (Leiden).

 

Van den dichter NOTO SOEROTO is bij de uitgeverij Adi Poestaka te den Haag verschenen een bundel Wayang-Liederen.

 

Met een inleiding van prof. dr. N. van Wijk is in Nederlandsche vertaling van Wladimir Zatskoy bij n.v.A.W. Sijthoff's Uitg. Mij. te Leiden verschenen van N.S. LESKOW (1831-1895) de roman De betooverde pelgrim.

 

‘Aan Menno ter Braak, mijn vriend en tegenstander’ droeg D.A.M. BINNENDIJK een bundel beschouwingen en critieken op, die geschreven werden tusschen de jaren '24 en '30 en destijds in de Vrije Bladen en De Gids werden gepubliceerd. Zij zijn herdrukt naar den oorspronkelijken tekst, daar de schrijver, zooals hij in een voorwoord mededeelt zich niet heeft ‘gewaagd’ aan ‘omwerking der minder recente beschouwingen’.

Onder den titel Commentaar werd deze bundel uitgegeven door Leiter-Nypels te Maastricht.

 

In de serie Monografiën over filmkunst, die door W.L. & J. Brusse te Rotterdam wordt uitgegeven is een studie van Dr. J.F. OTTEN verschenen over Amerikaansche filmkunst.

 

Als Juni-Julinummer heeft de redactie van Dietsche Warande en Belfort een bundel samengesteld Zoo verhalen de Vlamingen, waarin men onuitgegeven verhalen vindt zoowel van de oudere als de jongere generatie. Aanleiding tot het samenstellen van dezen fraaien verhalenbundel was voor de redactie o.a. het feit, dat in de bekende uitgave ‘20 Noord- en Zuid-Nederlandsche verhalen’ slechts drie Vlamingen aan het woord kwamen naast zeventien Nederlanders. Zeer terecht laat de redactie zien, dat er wel wat meer uit Vlaanderen te halen was geweest. Aan het eind van deze lijvige aflevering, die ver boven het belang van een gewone maandaflevering reikt, vindt men eenige bio-bibliographische aanteekeningen over het 23-tal Vlamingen, dat werk afstond.

Met illustraties naar origineele foto's werd in een Nederlandsche vertaling door de Hollandia-Drukkerij te Baarn uitgegeven het relaas van UMBERTO NOBILE over zijn tocht Met deItalianaar de Noordpool.

 

In de Encyclopaedie van de Wereldbibliotheek is in vertaling van H.J. Smeding verschenen Over onszelf, een studie ten bate van de opvoeding der eigen persoonlijkheid door Prof. Dr. H.A. OVERSTREET.

 

Van A. DELACHAUX zag bij A.W. Sijthoff's Uitg. Mij. te Leiden het licht De duivel der Morbihan.

 

Bevrijdingen betitelde WILLEM HESSELS een bundel verzen, die van hem bij de Uitg. Mij. Holland te Amsterdam het licht zag.

 

De architect H.TH. WIJDEVELD heeft bij de Uitgeverij C.A. Mees te Santpoort een plan met 16 illustraties uitgegeven Naar een internationale werkgemeenschap.