E. du Perron
aan
S. Koperberg

Garoet, 23 november 1937

Geachte Heer Koperberg,

Tot mijn spijt krijg ik heden eerst uw briefkaart7849 doorgestuurd. Ik ben nl. niet meer in Tjitjoeroeg, doch sinds 1½ maand in Garoet, hotel Papandajan. Vanaf 15 Dec. a.s. hoogstwschl. te Batavia, adres nog niet zeker. Dit voor 't geval u mij een volgende keer nog eens vinden wilt. In dit geval zou u mij toch misgeloopen zijn.

Met vriendelijken groet,

EduPerron

Garoet, 23 Nov. '37.

7850bij afwezigheid doorzenden s.v.p.

7849Koperberg schreef DP op 20 november 1937 uit Djokjakarta dat hij op 23 of 24 november DP zou willen opzoeken, maar niet wist waar hij hem treffen kon.
7850Onder het adres in een kader geschreven. De briefkaart werd inderdaad van Paroengkoeda naar Batavia (C), Hôtel des Galeries, doorgezonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie