E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs, 9 april 1935

Parijs, 9 April 1935.

Zeer geachte heer Endt,

Naar ik verneem gaat de W.B. Goena-Goena van Daum uitgeven. Zooals u weet verzorgde Daum zijn teksten heel slecht; hij schreef ze voor het feuilleton van zijn krant en achteraf werden deze feuilletons au petit bonheur aan elkaar geplakt voor de boekuitgave.7474 Gevolg dat er soms geen hfdstn. zijn (de eerste uitgave van Uit de suiker in de tabak7475 is bv. tot hfdst. 4 ‘ingedeeld’ en verloopt daarna zonder eenige verdere indeeling), dat er witte regels midden in een gesprek staan, en dat elders deze rustig doorgaat, terwijl er een heel tijdvak tusschen ligt. Met Goena-Goena (uitgave Sijthoff)* is dit nogal sterk het geval. Ik heb mijn ex. nogal zorgvuldig gelezen, en deze euvelen trachten te verhelpen; kan het u van eenige dienst zijn, dan stuur ik het u graag op.

Met vriendelijken groet, hoogachtend,

EduPerron

Mijn adres is tegenwoordig: 88 boulevard Murat, Paris (16e).

Dat Daum gewoon uit slordigheid zijn boeken zoo liet verschijnen en volstrekt niet omdat hij het zoo ‘wilde’, blijkt uit allerlei. Zoo gaf hij van Uit de suiker een herziene druk, toen hij wat meer tijd had. En Aboe Bakar7476 bv. heeft hij ook met meer zorg behandeld, misschien omdat hij toen minder voor de krant schreef.

7474Goena goena verscheen als feuilleton in het Bataviaasch nieuwsblad (1887) onder het ps. Maurits, en als boek te Leiden: A.W. Sijthoff (1889). De tweede herziene druk eveneens te Leiden: A.W. Sijthoff (1895). DP bezorgde de tweede (= derde) druk en schreef het ‘Voorwoord’, Amsterdam: Wereldbibliotheek 1936, p. 5-9 (herziene versie in Vw 7, p. 135-138).
7475Uit de suiker in de tabak verscheen als feuilleton onder het ps. Maurits in Het Indisch vaderland (1883-1884) en als boek in Enschede, 1885; tweede herziene druk: Batavia/Amsterdam, 1899.
*(van 1889, volgens prof. Brom)
7476Aboe Bakar verscheen onder het ps. Maurits als feuilleton in het Bataviaasch nieuwsblad (1893) en als boek te 's-Gravenhage/Batavia, 1894
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie