E. du Perron
aan
F.R.J. Verhoeven

Bergen, 9 november 1939

Bergen-binnen, 9 Nov. '39.
(adres gewoon: bij Batten,
Sportlaan 125, Den Haag)

Beste Bob & Ellen,

Sinds een maand zitten we nu in Bergen. Bep knapt hier zóó goed op en vindt het hier zóó heerlijk (ik trouwens niet minder), dat we 't hier maar flink lang gemaakt hebben. Het zou eerst maar voor een week geweest zijn, maar we blijven hier nu nòg 2 weken. Dan gaan we naar Den Haag, waar ik die papieren van 't R.A. dan ga besnuffelen.

Intusschen heb ik hier hoopen artikelen voor Bat. Nwsbl. en K. en O. geschreven, over allerlei gedrukten ook die ik aan boord gelezen heb, tusschen de moessonwinden en overstapperijen en opbrengerijen door, die ons alles bij elkaar toch maar 8 dagen vertraging bezorgd hebben. - Verder vond ik in het Multatuli-museum in Amsterdam een stapel ongepubliceerde dokumenten, Lebak betreffend, die door niemand zelfs nog maar ‘bestudeerd’ werden, hoewel ze daar vanaf Sept. 1932 liggen. Ja, door den conservator, een aardige oud-zeeman; maar die schijnt er niets mee te hebben kunnen doen. Tant mieux voor mij; ik heb ze al van kommentaar voorzien en persklaar gemaakt, - zoodra ik er een uitgever voor heb, worden ze in drukletters omgezet en dat is dan het ‘tweede supplement op De M.v. Leb.’, in afwachting van de definitieve herdruk daarvan, waarvoor ik nu in ieder geval ook op Job's uitgave wil wachten.

Hoe gaat het met de historische afdeeling B.G.?6370 Welke publikaties staan op het programma? Schreef ik je al dat ik Brugmans op de Indrapoera ontmoette? Hij was beminnelijk, als altijd, zag er engelscher uit dan immer, en liet niet af van die lauwe welwillendheid, die den Hollander-en-ambtenaar siert. Hij hield overigens, in de ure des gevaars, een lezing aan boord over zijn India-sche bevindingen, die hij een causerie noemde, en die, ook met een minder bescheiden titel, heel bevredigend zou zijn geweest. Moge hij in Nederland waardige lieden voor de Bataviasche litt. faculteit werven!

Zie je Wies Perelaer nog weleens, of zij is geheel door het Onderwijs bezeten? Doe haar, indien je haar ziet, iedere keer onze hartelijke groeten. Zeg haar dat juffrouw Roelofs heel aardig was - o, dat meldde ik je al - en dat ik op de Univ. Bibl. Amsterdam ook juffr. Kluit6371 even ontmoette.

Schandaal in Holland is verschenen, geprezen en uitgescholden. Alles wat tot de Nationalistische-Slagers-Bond behoort, scheldt; comme de juste, zoodat ik geen reden heb van klagen. De rest spint nogal van genoegen en ‘de Witte’6372 - o, Bob, ‘de Witte’! - heeft haar exemplaar stukgelezen. Ik hoorde dit van mijn ex-uitgever A.A.M. Stols, die thans kapitein-adjudant is bij generaal X.6373 van den Interneeringsdienst in Den Haag, nu meer dan ooit op prins Bernard moet lijken en daar dus vaak komt; hij vergeeft het me nu nooit meer dat ik hèm dat boek niet heb gegeven!

Ik hoor dat Veersema mij nu ook aan het bekladden is gegaan. Daar was het wachten op. Ik zal hem eens - och, misschien ook wel twee keer - antwoorden in K. en O.6374 Geloof me dat ik het laten zou als het niet was dat ik er, zooals dat heet ook bij pianospelende dames en tandartsen, ‘mijn hand niet voor omdraaide’. Ik heb daarnaast genoeg te doen; maar... dat doè ik dan ook, zonder mankeeren.

Romein en zijn vrouw heb ik nu 2 × teruggezien en heel aardig bevonden. Vooral zij is mij erg meegevallen; veel liever en minder pootig dan ik me haar van vroeger herinnerde. Het ouder worden is voor deze soort vrouwen vaak een engelachtige bezigheid.

Verder zagen we Hein Groeneveldt terug, zelfs hier in Bergen. Hij is amusant en onderhoudend als altijd, en opgewekt ondanks alle tegenslagen.

Tot zoover. Nu wacht ik weer eens tot ik wat van jullie zal hebben vernomen. Waar werk je aan? Is van Hoëvell doende geboren te worden?

Hartelijke groeten, ook van Bep, die gauw aan Ellen zal schrijven. - Je

E.

P.S. Lees vooral in het Nov. nr. van Gr. Ned., dat je op de Harmonie wel kunt inzien, Vestdijk's artikel De Fatsoensrakker. Dat is als voor Indië geschreven en zal je amuseeren, Povell6375 misschien ook. En... waar blijft mijn foto van de Harmoniakale feestvreugde, die je me beloofde?

Ik zal je een ex. v/h Schandaal sturen, koop het dus niet. Het is in aantocht!

6370Op 17 maart 1938 was door het Bataviaasch Genootschap de Afdeling Geschiedenis opgericht, waarvan Verhoeven voorzitter en I.J. Brugmans ondervoorzitter was.
6371Mw. dr. M.E. Kluit (1903-1977), hoofd van de handschriftenafdeling van de universiteitsbibliotheek te Amsterdam.
6372Nieuwe of littéraire sociëteit De Witte te 's-Gravenhage, opgericht in 1802.
6373Generaal-majoor J.C.J. Kempees.
6374‘Brieven uit Holland II’, waarin Veersema voorkomt als Tante Bettekee.
6375Henri J.M. Povel (overl. 1944), secretaris van de Bataviase sociëteit De Harmonie (zie ook Bw TB-DP 4, p. 303).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie