E. du Perron
aan
D. de Vries

Bandoeng, 22 februari 1939

22 Febr. 's av.

Geachte Heer De Vries,

Dank voor de regels uit Van Haren en de stukjes uit de preek van Van Iperen. Van dezen laatste kan ik nu echt wel een aardig stukje maken (het mag maar kort zijn).

Kunt u mij opgeven, als u mij die fraaie titel uit Van Overbeke zendt, wat de Bibl. nog bezit van Dirk v. Hogendorp? Ik heb hier Bergt en Stukken raakende den staat,5923 enz. - het toneelstuk Kraspoekol, waarvan ik een getikte copie aan 't BG. gaf, heb ik niet noodig, - maar hebt u nòg wat? Ik meen dat ik eens een groot langwerpig rapport of zoo gezien heb, waarin ook wat stond over zijn ontvluchting. Mocht u nog iets anders vinden dan wat hierboven staat, wilt u mij dat dan zenden?

Heeft Nix het pak boeken netjes teruggebracht? Ik gaf hem Naber, Riedl, Wybrands en nog wat.

Met beste groeten uw

EdP.

P.S. Van Leur beweert dat op blz 100 van de Muze bovenaan, de ‘vijf Koebeesten blij’ moeten zijn ‘bij’. Kunt u dit in de O.I. Theeboom5924 nazien. Als het ook daar een drukfout is, is het een mooie, die blijheid is wel aardig, vindt u niet?

5923D. van Hogendorp, Berigt van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indiën en den handel op dezelve. (Delft 1799) en als vervolg hierop de door hem uitgegeven Stukken, raakende den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indiën en den handel op dezelve. (den Haage/Delft 1801) (Vgl. Vw 7, p. 228-229).
5924De Oost-Indische Thee-Boom (enz.), een laat 18e-eeuwse verzameling liedjes, waarvan vele uitgaven met verschillende samenstelling verschenen. De geraadpleegde edities hebben in het ‘Bataviaas lied’ op de bedoelde plaats ‘bly’ (zie ook De muze van Jan Companjie, tweede druk, p. 135).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie