E. du Perron
aan
S. Vestdijk

Bandoeng, 26 december 1938

Bandoeng, 26 Dec. '38.

Beste Simon,

Net had ik je de bespr. van Dichterschap en Werkelijkheid gestuurd, toen je brief kwam. Dit is wel één kolom of meer, niet? Ik schreef je al of je er niet een ‘feuilleton’ van kon maken met wat foto's erbij.5769

We zijn hier allemaal - Menno, jij, ik, Henny - uitgescholden in een gratis-verspreid N.S.B.-blaadje dat zich Het Licht noemt en dat volgeschreven wordt door familie (schoonzoon) en personeel (bandoengsch correspondent) van den heer Zentgraaff.5770 Alle citaten en bewijzen voor onze verdorvenheid komen uit de brochure Sluipend Gif van zekere Wutse, in Holland in N.S.B.-kringen zeer verspreid; misschien zag je het? Voorts werd geprotesteerd tegen het feit dat de groote bandoengsche krant - ‘in alle onwetendheid, daarvan zijn we overtuigd’* - jouw portret had afgedrukt,5771 met daaronder ‘een der steeds meer op den voorgrond tredende literatoren’, wat niet te pas komt, want ‘deze Vestdijk komt voor in het (communistische) Comité van Waakzaamheid, naast zijn literatorischen vriend E. du Perron’.

Ik zal hierop misschien met een sneer antwoorden in het blaadje van ‘ons’: Kritiek en Opbouw.5772 Maar in Holland antwoord je toch ook niet op ‘Vova5773 en dergelijk lorrigs.

Het doet me echt genoegen dat je in Lier en Lancet dat stuk5774 nog opneemt. Maar laat in je voetnoot het ‘regenachtig najaar’ weg, want elk najaar is hier zoo regenachtig, en zet er liever iets bij van ‘echte indische rel’. Want dàt is het op en top; mijn map met artikelen erover is al vol en zwelt gedurig. Z. heeft al een 2e artikel per deurwaardersexploit aangeboden; ik antwoordde er weer op. En ik zal voortgaan hem te sarren tot hij een hartaderbreuk krijgt. De N.S.B.-ers zijn niks, deze schoft is hier een ‘macht’.

Tot nader. Hartelijke groeten, ook van Bep, steeds je

E.

Belangrijk! - Wil je alsjeblieft aan de administratie van de N.R.C. vragen hoeveel wij in 1938 verdiend hebben en ons dat OMGAAND laten opgeven? Het is voor de belasting en zéér noodig!

5769Brief van DP niet teruggevonden.
5770N.S.B.-weekblad in Nederlands-Indië, dat onder redactie stond van Zentgraaffs schoonzoon H. Brinkman. In het nummer van 24 december 1938 stond een artikel tegen DP c.s., waarin de zedelijkheidsargumenten van Wutse en Zentgraaff nog eens werden herhaald.
*Zentgraaff is nl. momenteel geen vijand (meer) van den hoofdredacteur van die krant, dus...
5771In Algemeen Indisch dagblad De Preangerbode, 21 december 1938, vierde blad.
5772Niet gebeurd.
5773Het N.S.B.-weekblad Volk en vaderland.
5774In een voetnoot op p. 399 bij zijn essay over Het land van herkomst verwijst Vestdijk naar de affaire-Zentgraaff.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie