E. du Perron
aan
R. Nieuwenhuys

Meester Cornelis, 1 augustus 1938

Mr. Cornelis, 1 Aug. '38.

Beste Nieuwenhuys,5477

Ik heb antwoord v. Greshoff. Hij wist eerst niets van je af, daarom is op je voorstel niet ingegaan. Nu is hij bereid je art. over Daum op te nemen, maar voor een Daum-nr. voelt hij (nog) niet veel. Hij stelt inpl. daarvan aan mij voor om voor Juni 1939 - dat is dus nog ver genoeg! - een Indië-nr. in elkaar te zetten, met allerlei gevarieerds erin, waaronder dat Daum-art. van jou.

Ik heb hem geantwoord dat dat nr. mij dwaasheid lijkt, een ratjetoe enz. - en dat hij veel beter werk levert als hij een Daum-nr. maakt, zooals jij er een wilt. Ik heb alle voordeelen daarvan opgesomd, zooals: triomf in indische leestrommels en gratis copy (op de overtik-kosten na). We moeten nu afwachten of hij zich bedenkt of niet.

Zoodra ik weer antwoord heb, hoor je het.

Ben je geslaagd je cosy in Semarang in te dringen (in 't huiselijke, bedoel ik)? Schrijf eens. T/m 15 Aug. zit ik hier nog: Pasarstr. 142, M.C. Daarna p/a Nix, Landraadweg 3, Bandoeng.

Vergeet die Van Harens niet, als je je boeken uitpakt, want verdraaid, ik heb 't ding telkens weer noodig.

Verder geen nieuws voorloopig.

Beste groeten v.h.t.h. -

EduP.

P.S.5478

Misschien slagen we erin met 1 Jan. '39 een goed indisch tijdschrift op te richten.5479 In dat geval heb je hier een tribune en alle kans op een Daum-nr. hier. Ik zond je Ter Br.'s stuk over Gr. terug5480 - zelfde adres als dit postblad. Kreeg je 't?

5477R. Nieuwenhuys (1908-1999), leraar Nederlands aan de H.B.S. te Semarang, ontmoette DP voor het eerst begin 1938 te Batavia. Nieuwenhuys had van 1927 tot 1934 in Leiden Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd. Hij werd later docent aan de nieuwe Literaire Faculteit te Batavia en was na de Tweede Wereldoorlog verbonden aan een van de ministeries van onderwijs van de republiek Indonesië. Nieuwenhuys kwam in 1952 naar Nederland en publiceerde verscheidene studies, bloemlezingen en een roman. Een groot deel van de brieven van DP aan Nieuwenhuys is in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan.
5478Dubbel onderstreept.
5479Vgl. DP aan Ter Braak in een brief van 4 en 5 februari 1938 (3399 (1052)): ‘Vanmiddag krijg ik hier een z.g. beroemde Indische figuur aan mijn zweetbed: de Jood Sam Koperberg, [...]. Wil een blad oprichten of zoo.’ (Bw TB-DP 4, p. 242; zie verder p. 243-244, 257 en 276). Het tijdschrift zou Noesantara (= Eilandenrijk) gaan heten. S. Koperberg (1888-1958), woonde in Djokjakarta, waar hij secretaris was van de Regentenbond en directeur van het museum Sono Boedojo.
5480M. ter Braak, ‘Ikaros leerdichter’. In Het vaderland van 12 juni 1938 (ocht.). Over J. Greshoff, Ikaros bekeerd, Een leerdicht (Maastricht 1938) en J. Greshoff, In alle ernst, Overpeinzingen op reis (Amsterdam 1938).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie