E. du Perron
aan
C. van Wessem

Brussel, 15 november 1928

Brussel, 15 Nov. '28.

Zeer geachte heer van Wessem,

Daar ik vermoedelijk eenigen tijd in Brussel zal vastzitten, wil ik best probeeren redacteur voor Vlaanderen van uw blad te zijn; de vraag is alleen: wat wordt daarvoor van mij verlangd? Zoudt u mij dit omgaand willen opgeven? Over het honorarium zullen wij het zeker eens worden, maar de TAAK!...

Zoudt u mij ook een paar nummers van De Vrije Bladen452 willen zenden? ik heb het hier in geen tijden gezien. De boekhandelaren beklagen zich over den hoogen prijs,453 en mocht het in de bedoeling van de uitgevers liggen het blad ook meer in Vlaanderen te verspreiden, dan zou het wenschelijk zijn om voor deze landen den gulden op tien francs te stellen inplaats van tusschen veertien en vijftien (hetgeen vele Holl. uitgevers trouwens doen).

In afwachting van uw antwoord blijf ik met beleefde groeten, uw dienstwillige

EduPerron

Adres:

40 rue du Bourgmestre,

Bruxelles.

452Van W heeft vanaf de oprichting van DVB in 1924, met onderbreking van de tweede jaargang, in de redaktie gezeten, enkele jaren als secretaris. In 1928 bestond de redaktie verder uit D.A.M. Binnendijk. J.W.F. Werumeus Buning en C.J. Kelk.
453In Nederland kostte een jaarabonnement f 7,50, losse nummer 90 cent. Voor België werden geen prijzen op het omslag vermeld.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie