2501. Aan S. Vestdijk: Parijs, 30 april 1935

Parijs, 30 April ('savonds). '35

Beste Simon,

De oplossing van die bespreking zal wel zijn: dat Bep het doet! (over die platenatlas, bedoel ik.)668 Tenzij ik misschien toch nog... Op

[p. 312]

het oogenblik word ik door allerlei onliteraire dingen - behoudens dan het allerpestilentste vertalen van Fermina Marquez, waar ik mij ieder oogenblik toe schroèven moet - zoo in beslag genomen, dat ik aan geen werk voor mezelf denken kan. Vanmorgen nog schreef ik Menno669; daarna kwam er een nieuwe rotbrief van Slauerhoff, met wien ik, sinds zijn vertrek, voortdurend in conflict ben; en ik voel me nu zóó, dat ik hem voorgesteld heb om naar Holland te komen om de boel daar met hem te ‘bepraten’. Daarna kan de vriendschap dan (zij het in een nieuwe phase) voortgezet worden, òf we kunnen met goed fatsoen tegen elkaar zeggen: verrek. Ik denk soms dat ik idioot ben met hem zoo au sérieux te nemen, terwijl ik toch beter dan iemand anders op de hoogte diende te zijn van zijn ‘halftoerekenbaarheid’; maar als je midden in het conflict zit, helpen zulke redeneeringen toch weinig!

In ieder geval wordt het nu erg waarschijnlijk dat ik eerstdaags naar Holland ga: zooniet voor Slauerhoff, dan voor Marsman, die me zeer verlangt te zien - deze tegenstrijdige redenen vullen elkaar toch aan en duwen elkaar voort. Ik denk (hoop althans) na Bergen en Utrecht ook nog een paar oogenblikken in Den Haag te zijn, en in dat geval leg ik nu al beslag op je om met mij te rijsttafelen - als duplicaat van de ‘avond met Goeraëff’!670 Ik schrijf je dus wschl. uit het ‘noorden’ om je te waarschuwen wanneer ik kom. (Tenzij van hier toch nog, dat alles is uitgesteld.)

Wat je me van Ducroo zei, en vooral van het nieuwe, is natuurlijk ontegensprekelijk. Een paar drukfouten heb ik nù nog verbeterd (ook vergissingen in den tekst zelf) en zullen in een erratum achterin compareeren; verder laat ik voorloopig alles maar zooals het is. Een 3e druk zal wel niet verschijnen, of door Mussert verboden worden, tegen dien tijd!

Het vertalen hier is een aparte pest. Ik heb herhaaldelijk over Ina Damman gesproken met Malraux, maar ze nemen ± ‘onbekende’ boeken (en zelfs ‘bekende’) alleen aan als het schlagers zijn qua verkoop òf als ze over bepaalde actueele dingen handelen (duitsche jeugd, revolutie, etc.). Ducroo is ook allesbehalve zeker, en na lang beraad zijn we nu zoover gekomen dat het misschien door mijzelf en Pia vertaald zal worden, daarna nagezien door Malraux, daarna.... Kortom, het zal een wonder zijn als er iets van komt, ook al zou Mal-

[p. 313]

raux zijn best ervoor doen, en al zou ik geen enkel bezwaar maken tegen adaptatie ‘au goût français’. (Ze hebben het met Dostojevsky wel tientallen jaren lang zoo gedaan, dus waarom niet met mij?)

Voor je betoog tegen Huize-aan-Zee en vóór Energie II671 zou ik in principe voelen, als ik voor die 2 verhalen (die tot dusver in Forum alleen voorkwamen) niet een absoluut andere bestemming had: nl. ze opnemen in die kroniek van verhalen die ik ook ‘roman’ wil noemen en die ik in het hoofd heb.672 Het kan zijn - het is zelfs hoogstwaarschijnlijk - dat ik ze dan in een heeleboel details wijzig, en dan vestig ik er liever niet de aandacht op dat deze verhalen ook zoo mooi ‘los’ kunnen zijn! Wat worden we combinards! - Ik troost me dus met het idee dat Huize a/ Zee wel bekend, maar toch erg ‘representatief’ is, in zijn combinatie van Wahrheit und Dichtung ook nog actueel (het had eig. een hfdst. kunnen worden van Ducroo), en dat het, hoe dan ook, toch altijd nog wel mijn beste korte verhaal is. - Dank voor 1, 2, 3, 4, 5.

Menno verhaalde me treffend het mislukte uitstapje naar Antwerpen en het bezoek bij Walschap.673 Ik wou dat ik die zoo goed liegende dienstbode hier had om me te vrijwaren voor een agent van de levensverzekering die het erg op me voorzien heeft! - Nu, tot later dus of tot ziens. Hartelijk je

E.

668Zie 2430 n 2 en 2441.
669Zie 2500 (778). Bw TB-DP 3, p. 184-185.
670Hfdstk. 1 uit Het land van herkomst (Vw 3, p. 7-23).
671Zie 2086 n 2 en 2347 n 2. ‘Het drama van Huize-aan-zee’ was eerder opgenomen in Nutteloos verzet.
672Zie 2484 n 3.
673De Nederlandse redaktie van Forum zou in Antwerpen overleg plegen met de Vlaamse over de controverse die ontstaan was door inzending van het verhaal ‘Virginia’ van Victor Varangot. De Vlamingen dreigden met aftreden als het verhaal geplaatst zou worden. Zie Bw TB-DP 3, p. 182.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie