2384. Aan De Wereldbibliotheek (P. Endt): Parijs, 4 februari 1935

Parijs, 4 Febr. '25.

(17 bis rue Erlanger)

Zeer geachte heer Endt,

Zou u zoo goed willen zijn het herziene ex. van mijn Malraux-vertaling te zenden aan Dr. M. ter Braak, Pomonaplein 22, Den Haag? Hij beweert dat hij er nog verschillende dingen in ontdekt heeft die onhollandsch zijn, en ik moet zeggen dat van de 3 of 4 voorbeelden die hij mij gaf, 1 of 2 mij hebben overtuigd. Zoo schijn ik ‘maison de prostitution’ te hebben omgezet in ‘huis van prostitutie’ inpl. van ‘huis van ontucht’; en in het voorlaatste hfdst. biedt een minister ‘ulevellen in het rond aan’ terwijl hij caramels zou moeten laten ‘rondgaan’. Het zijn tenslotte kleinigheden, maar àls u het tot een 2e druk brengt is het voor ons allen beter dat het boek zoo ‘volmaakt’ mogelijk her-verschijnt. - Het spijt mij zelf dat ik het niet

[p. 224]

beter heb kunnen doen, maar ik heb het tusschen ander werk door moeten doen en de tijd - 4 maanden - was voor een zoo moeilijk boek wat kort. Ik zeg dit, omdat Larbaud's vertalingen van Butler bv., die zoo voortreffelijk zijn, hem 1 à 2 jaar kosten; dan wordt het ook wel een andere historie. - Ik vertaal op het oogenblik, voor Stols, van gezegden Larbaud, Fermina Marquez, een klein boekje goddank.

Mocht u later nog eens iets uit het fransch te vertalen hebben, - van Gide, of Larbaud eventueel? - waarom bv. is La Porte Etroite nooit vertaald, dat voor Holland ‘geknipt’ is! - dan houd ik mij aanbevolen. Ook mijn vrouw - Elisabeth de Roos - houdt zich zulks, maar dan liefst voor engelsch; hoewel ook voor fransch (zij is Dr. in de fransche letteren), als dat zich alleen voordoet.

Ik heb nog een ander plannetje: 3 verhalen van Stendhal te vertalen, en wel 3 vrouwenportretten, uit verschillende boeken bijeengebracht: nl. Ernestine (uit De l'Amour) voor het fransche jongemeisje; Mina de Vanghel (uit Romans et Nouvelles) voor het duitsche dito; en Vanina Vanini (uit Chroniques Italiennes) voor het italiaansche.474 Alle 3 verhalen zijn op zichzelf zeer goed, en Mina de Vanghel zelfs van de beste vertellende Stendhal. Als u er iets voor voelt, zou u de ‘materie’ kunnen bestudeeren. Ik denk dat ik Stendhal zeer goed vertalen kan; hij ‘ligt’ mij oneindig meer dan Malraux bijv.

Bij voorbaat dank voor het opzenden aan Ter Braak. Als u haast hebt om het boek terug te hebben, waarschuwt u mij dan; ik zal er dan voor zorgen dat het zoo gauw mogelijk weer naar u toe gaat.

Met vriendelijken groet, hoogachtend,

EduPerron

474Zie Blocnote klein formaat, p. 114-115 (Niet in Vw).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie