E. du Perron
aan
Menno ter Braak

[25 februari 1934]

Zondag.

Beste Menno,

Met 1 Maart wordt ons adres: 17 bis rue Erlanger, Paris (16e). Vergeet het niet.

Zoodra wij daar zijn, ga ik hevig aan het vertalen, want ik ben leelijk ten achter. Ik moet nu 12 à 15 blzn. per dag doen, wil ik er nog komen vóór 1 April. En ik wou dat wel, om daarna weer aan Ducroo en andere dingen te kunnen gaan werken, waar ik oneindig meer lust in heb.

Om geen krachten te versnipperen wou ik dus zóó doen! Ik schrijf wschl. voor Activités over het geval Liepmann. (Tenzij mevr. Torry het niet belangrijk genoeg acht.) - Daarna voor Forum een stuk over Mussolini's ‘doctrine en philosofie van het fascisme’. (Tenzij er tegen dien tijd een blaadje voor de I.C., of wat het worden zal, bij Querido verschijnt, want dan is dit artikel aangewezen dààrvoor.) In ieder geval, als het voor Forum is, dan niet voor April, want in Maart wou ik nu absoluut de ‘Liaisons’ zien verschijnen! En nog iets: een blad bij Q. over deze kwesties s'impose, volgens mij, want Forum is niet politiek bedoeld, en jij en ik zullen wschl. meer en meer een ‘vrije meening’ willen luchten, die met het literaire Forum niets uitstaande heeft. Een ‘hoofdartikel’, zooals je je Liepmann-stuk zelf noemde, is zelfs nu al eig. geen stuk voor Forum. Op een gegeven moment stuit je vrijheid van meening hier, terecht, op onwil van Zijlstra: het is compleet tegen de statuten, enz. - en, wat van meer belang is, menschen die met ons antifascisme sympathiseeren, als de Delftsche studenten, zullen een ander blad verslinden, maar zich niet gaan abonneeren op Forum. - Ik raad je werkelijk aan, met Querido te praten, en een blad bij hem te ‘ontwerpen’, dat De Vrije Meening kan heeten of zooiets, en dat - als het grooter wordt - ook een tooneel- en film-rubriek kan krijgen.* Artikelen daarin over te nemen uit buitenl. bladen, als die van Soupault, raad ik sterk aan. Ook de mannen van Die Sammlung, Liepmann e.a. kunnen eraan meewerken. Het blad moet er doodeenvoudig uitzien, desnoods in 2 kolommen druk als Activités, maar veel ‘sportiever’ en meer ‘populair’. Bijv. als Lu hier, waarvan ik je wel een nr. kan zenden, als je het niet kent.

(Ik wou dat ik in Holland was en met je praten kon, inpl. van al dit geschrijf! Ik krijg nu soms het gevoel dat ik 9/10 te veel schrijf - dingen die achteraf overbodig blijken - of op 9/10 van mijn voorstellen geen precies antwoord krijg.)

- Ik wil dat je één ding begrijpt: ik sta zelf vrij sceptisch tegenover dit blad. Ik vrees nl. dat het in ieder geval hybridisch zal worden, omdat een blad dat precies en zuiver weergeeft wat jij en ik denken, een blad voor maximum 30 lezers worden moet. Hoe wij het compromis moeten maken, kun jij (met Kramers dus) daar beter beoordeelen dan ik hier, maar als Querido zoo ‘heet’ is als jij zegt en zich beschikbaar stelt, zou het m.i. dwaasheid zijn hem niet te exploiteeren, om het met een wat akelige term te zeggen; in ieder geval voel ik dat er iets kan en moet zijn. (‘Kan’ zeg ik vooral met overtuiging sinds wat je me van de Delftsche studenten zei.)

Later meer. Hartelijk je

E.

* Mits die dan ook aan den titel van het blad beantwoordt. (Bizonder gesteld erop ben ik overigens niet!)

P.S. - Practisch komt het er toch op neer dat ik gedurende de heele maand Maart, en wschl. in de eerste helft van April, ook voor alle I.C.-zaken ‘verloren’ ben. Die verdomde vertaling!

P.P.S. - Ik heb Henny gevraagd of hij voor Forum een stuk wil schrijven over de Holl. politieke roman, nl. Fakkeldragers, Sjanghai, Partij R.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie