Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 2 februari 1934

den Haag, 2 Febr. '34

(één half jaar gehuwd, en met succes!)

Beste Eddy

Eerst zal ik trachten je puzzles op te lossen; ik werkte aan de vorige trouwens al mee met den verknochten Hein.

automitrailleurs - ik denk mitrailleurs in auto's, maar ik weet het niet zeker. Kunnen die dingen überhaupt vanzelf afgaan? Wat is het zinsverband?
centres d'information - inlichtingencentrale, informatiebureau(?)
photophore - draagbare kandelaar? Is het niet te omschrijven? Is het niet te vertalen door ‘kaars’, in dit geval?
prof. en soc. - professor in de sociologie - zoo heet dat.
U.R.S.S. - de Sovjetunie, de Sovjet republieken
lame de rasoir de sûreté - veiligheidsscheermes, gillette.
aller au bagne - gedeporteerd worden, tot dwangarbeid veroordeeld worden.
isolateur - isoleerpotje is goed.
robe (de mand.) - gewaad lijkt me het best. ‘Jas’ suggereert pandjes.
vu de trois quarts - zal wel omschreven moeten worden: ‘in het halfafgewende gezicht’, als het een mensch betreft, of anders: ‘niet heelemaal’ of zooiets.
phoenix is m., tuniek (tunica) vr., wond ook vr.

Ik hoop, dat je hier wat aan hebt. De ‘automitr.’ lijkt me nog raar.

Dank voor je brieven. Of ik voldoende op Theun geantwoord heb, betwijfel ik. Zijn bloedsbroeder Antoon Coolen heeft dezer dagen in een lezing betoogd, dat het ‘regionalisme’, zooals het nu in Duitschland opkwam, de eenige zuivere kunstvorm was; de Peel weet, waar het perspectief is, vanwaar het eerherstel der provincialen moet komen: uit Hitler-Duitschland! Al die dingen, ook het gebral van Theun, en het coquetteeren van Anthonie met Hitler in De Gids, hangt met elkaar samen; het is de opstand der horden, ook in de litteratuur. Het zou noodig zijn daarover een artikel te schrijven, dat alle phaenomenen omvatte en ze indeelde bij de humbug van Mussert, van wien ik hier tot meerder afgrijzen een rede insluit. (benevens een stukje van mij, dat je nog wel zal interesseeren, ook voor de kennis van de holl. humbug). Als je iets van de heeren R. en Jessner zou kunnen maken, zou ik dat toch wel zeer op prijs stellen! Desnoods één pag. panopt.!

Over v. Schendel ben ik het geheel met je eens. Ik werd bij de lezing (ex professione, voor Het Vad.) weer bijzonder getroffen door de volkomen zuiverheid van dezen man, precies in tegenstelling tot de saccharine van Theun, Helman e.a. Mijn stuk over Waarom niet is nogal naar mijn zin geworden; ik laat het je zenden met nog een kroniek over ‘l'esprit français’ (waarbij ik Nietzsche heb laten afbeelden). - Jullie stuk over ‘le cas Oswald’ vond op de krant hevige bewondering; prima journalistiek, vindt men, en vind ik ook, met een ander waarde accent als ‘de heeren’.

Vestdijk komt juist binnen. Hij bidt om hartelijke groeten en bedankt je vast voor het portret van mevr. Rosamonde. een hart. hand, en groeten ook van A. voor jullie beiden

je

Menno

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie