E. du Perron
aan
Menno ter Braak

[27 november 1933]

Beste Menno,

Daarnet kwam je brief (nog geen antwoord) en tegelijkertijd kwamen de proeven. Een antwoord krijg ik nu zeker in Parijs. Ik heb in het laatste panopt. nog heel wat veranderd. Kan je ervoor zorgen dat we het honorarium direct naar Parijs gestuurd krijgen, want als we daar zijn hebben we vast geen cent meer.

Iets anders is: ik heb mijn jonge baron (uit de 2 verhalen) laten verdrinken, zwemmende in de Weichsel. Maar hij is diplomaat in Warschau en de groote vraag is nu of Warschau werkelijk aan de Weichsel ligt. Wil je dat bliksemsnel opzoeken - of Ant als jij geen tijd hebt - en ingeval het niet goed is, nog bliksemsneller naar de zetterij telefoneeren dat er een andere rivier moet staan, degene waar Warschau wèl aan ligt! We zitten hier in het hotel zonder atlas of wat ook om dit ‘na te slaan’; de rivier bij Warschau (Varsovie) heet in het Fransch la Vistule, maar of la Vistule de Weichsel is, we mogen doodvallen als we dat met zekerheid zeggen kunnen! Niettemin vind ik het noodig dat de jonge baron in die rivier zwemmende ‘omkomt’. (Dàt er een rivier bij Warschau is, heb ik met eigen oogen gezien, maar hoe hij heette is natuurlijk niet tot mijn wat trage geest kunnen doordringen.)

Als het goed is, mij dit nog schrijven opdat ik opgelucht gestemd rake na doorgestane twijfel.

Met het bericht van je nieuwe huis zijn Bep en ik zeer opgetogen. Ik zou haast in Januari gaan inpl. van in December, speciaal hiervoor. Maar dat zal wel niet gaan. - De prijs lijkt ons allebei ongehoord goedkoop; het is de aardigste buurt van Den Haag en jullie huur staat gelijk met die van ons appartement in Bellevue. Wij zullen probeeren je vanuit onze ééne gemeubelde kamer bij de Russen niet te ‘afgunstigen’, zooals de horoscoop-briefjes in Vlaanderen zeggen.

Je moet eens lezen wat de catalogus van Boucher over Angèle zegt. Als dat de reactie van Holland is, wordt Hennie een veroverend auteur! Over Dumay is het praatje veel minder enthousiast.

Bep maakt hier een snedige opmerking: zij wil met mij bij jullie komen logeeren, maar dan ook ieder in een aparte kamer, en de kamer met de meeste stalen ramen voor haar [of de ramen met het meeste staal]. Ik vind het best: vóór den zomer zal er wel niets van komen.

Ortega y Gasset is mij sympathiek om 2 dingen: zijn verachting van den ‘specialist’ en zijn grondige haat tegen den ‘massamensch’. Afgescheiden daarvan vind ik zijn betoogtrant schoolmeesterachtig, zijn mopjes vaak verdomd flauw, en zijn ‘ziel’ een beetje die van een ouwehoer. Als het in het Spaansch anders is, heeft de vertaler hem dit aangedaan. Het is helder, zeg je terecht. Jawel, al begrijp ik uit persoonlijke domheid van sommige stukken niet veel. Maar het heeft ook iets flink vulgairs.

Je bundel tooneelkritieken zal ik verslinden en je dan keurig terugzenden. - Je hebt Buning ‘onbillijk beoordeeld’ omdat je hem niet geven kunt wat hem toekomt. Nu is dat inderdaad toch weer ‘billijk’, gegeven dat je misschien werkelijk alles geeft wat je kunt.

Dat iemand in dezen tijd de boeken van Von Salomon niet als bekend mag veronderstellen is toch wel bar! Inderdaad, als het Im Westen nichts Neues was, dan toch wèl... [E.d.P.-d.R.: Zelfs de Gulden Winckel schrijft al over hem! En die man uit de woestijn zou denken: ‘die auteur beteekent iets in dit verband’ (als hij tenminste subtiel genoeg was om bescheiden te zijn), en zich voor de eerste de beste boek-etalage op de hoogte stellen!]

Wij hopen beiden vurig dat je niet uit Het Vaderland gemussert wordt. Hier schei ik er mee uit; uit Parijs meer en beter. Hartelijk gegroet met Ant

door je

E.

[E.d.P.-d.R.:] L.M. Ik wou dolgraag weten of Musschert de bestrijding van de vrijheid van de drukpers uitgesproken op zijn programma heeft staan. Dan blijf ik voorgoed uit Holland weg, hoewel ik er persoonlijk niet eens zooveel last van zou hebben. En de neutraliteit gaat er zeker oók aan? Antwoord je hier op? Henny zegt n.l. dat hij zich al als een net-holl. en voor ons onschadelijke politieke partij gearrangeerd heeft. Excuseer dat mijn epistolaire activiteit zoo parasietachtig wordt.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie