Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Rotterdam, 21 september 1933

R'dam, 21 Sept. '33

Beste Eddy

Gisteren heeft de bewuste vergadering plaats gehad ten kantore van N. & v.D. Zijlstra verklaarde zich onvoorwaardelijk bereid, Forum verder uit tegeven, wanneer Maurice hem zijn 200 beloofde abonné's kon garandeeren; anders was hij verplicht, de uitgave te staken, ook al vanwege de slechte tijden en zoo. Daarop volgde Maurice's uiteenzetting, waaruit bleek, dat hij 1o van zeer goeden wille was, 2o de 200 abonné's in zakelijken zin niet kon garandeeren, maar wel wilde probeeren ze voor 1 Dec. te kunnen garandeeren, 3o een concentratie van Vlamingen wilde, van hemzelf tot... Urbain v.d. Voorde! Alleen in die omstandigheden meende hij voldoende ondersteuning te kunnen vinden. De zaak is daarop om en om gedraaid; ik moet zeggen, dat Maurice's persoonlijke ijver boven allen lof verheven is; hij wil zich wel ‘uit den naad’ werken voor die 200, maar... de concentratie is voorwaarde.

Ik heb nu nog eens over het debat geslapen en er vanmorgen met Maurice, die hier gelogeerd heeft, over gepraat. Na alle kanten bekeken te hebben, kom ik met een concreet voorstel: opdoeken. We kunnen nu nog met eere crepeeren, na een jaar met den vlaamschen Dirk Coster zijn we door een compromis gecompromitteerd. (ook al zouden dan de redacties streng gescheiden zijn.). Werkelijk, het lijkt me beter, nu de omstandigheden er toe leiden, de opheffing niet kunstmatig te verdoezelen door den (iets vertegenwoordigenden) naam Forum te geven aan een ‘papierzaakje’, dat er essentieel niets meer mee te maken heeft. Het is jammer, dat we voorlopig op de gratie van andere heeren aangewezen zullen zijn; maar ik zie in M's plan absoluut geen heil en verwacht er hoogstens een blamage van. Daarbij komt, dat ik, met welke van de voorgestelde mederedacteuren ook, een ‘verminderd’ gevoel zou hebben na de samenwerking met jou, die in alle opzichten een samenwerking was. Vic zou niets doen, Vestdijk zou volkomen onberekenbaar zijn, Marsman (die bovendien binnenkort nog voor zes maanden naar Spanje gaat!) zou het voortdurend met mij oneens zijn, over zijn en mijn eigen werk alleen al zouden we bestendig overhoop liggen. Laten we allen onze vrijheid hernemen; zijn we de moeite waard, dan zal er na jaar en dag wel weer iets anders komen. Ik voel nu sterk de noodzaak, in de eerste plaats den ‘goeden naam’ van Forum in een koel graf te verbergen, om hem tegen de louche vossenblikken van U.v.d.V. te beschermen. Hadden we op de oude manier door kunnen gaan (zonder den secretaris dan), dan had ik natuurlijk meegedaan; onder deze nieuwe condities is mijn animo verdwenen. Dus: mijn voorstel is, met een Tot Afscheid van mij naast een Afscheid van Kostersloot van jou te expireeren. Ik schrijf er Marsman en Greshoff nog over, die er, als onze ‘lijfgarde’, het meeste belang bij hebben. (Vestdijk kan nu toch geen initiatief nemen). Antwoord mij omgaand, want ik moet Maurice zoo spoedig mogelijk laten weten, wat wij willen doen.

Dezer dagen wordt Het Vaderland beslist. Ik heb me na dat proefwerk over de Galgenlieder, aan fatalisme overgegeven. Scholte heeft zijn proefwerk onvoldoende gemaakt, naar het schijnt; hij wou ‘plus royaliste que le roi’ zijn en heeft daarom een stuk geschreven als worst. Over Willem de Zwijger n.b. als voorbeeld voor den kunstenaar, of zoo iets. Als ik het krijg, zal ik je dadelijk schrijven, hoe ik er tegenover sta; nu heeft dat nog zoo weinig zin.

Het is werkelijk voor de verdeeling van de nummers beter, dat we je verhalen in Nov. plaatsen en Bep's artikel in October. In Oct. zitten we met groote restanten verhalend proza van Kaas en Mapen, terwijl die in Nov. zijn opgeruimd. (Met de ‘afwisseling tusschen de essays’ bedoelde ik destijds je eigen reeks essays; in Forum hebben we de laatste tijd een enorme vloed van ‘creatief’ proza gehad!). Wat het geld betreft, als je het nu noodig hebt, kan ik het je best als voorschot bezorgen, tegelijk met het honorarium van Bep. Schrijf daarover ook nog even, dan maak ik er ev. werk van. Het kan heusch moeilijk anders, of Paap moet er weer uit, en die is in Sept. ook al gevallen.

Maurice heeft met Truida een voorloopige afspraak gemaakt betreffende het secretaresse-schap. De verdienste is niet groot, maar zij zou bij Greshoff kunnen wonen voor weinig geld. -

Het is gek: maar pas nu, na de grondige reiniging van alle hiërarchische vooroordeelen, begin ik steeds meer over de ‘Herren-’, en ‘Sklavenmoral’ na te denken.

hart. gr. ook van Ant en Truida voor jullie beiden

je

Menno

Als je die galgenliederen niet kent, moet je ze beslist eens lezen! Morgenstern is ook van Nietzsche uitgegaan. (‘in iedere man wil een kind blijven spelen’.) Wie is von Salomon?

Brahman ontvangen?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie